Södra Is­havet be­höver få ett skyddat re­ser­vat

An­tark­tiska havs­kom­mis­sionen träffades för­ra vec­kan för att bland an­nat dis­ku­tera att in­rätta ett ma­rint re­ser­vat i Södra Is­havet. Efter­som syf­tet med kom­mis­sionen, med 25 med­lems­länder, är att skydda havet mot över­ex­ploa­tering borde det varit ett själv­klart be­slut.
Mend et blev in­get av med det. En­häl­lig­het krävs och åt­min­sto­ne ett par länder mot­satte sig för­sla­get.
En­ligt Green­peace, som en­ga­ge­rat sig starkt i frå­gan, var det inte bara Kina och Ryss­land som sade nej. Även Norge gick emot för­sla­get.
Från norsk sida hävdas att den norska in­ställ­ningen var att för­söka få till stånd en kom­pro­miss om att en del av det fö­re­slagna om­rå­det fredas me­dan resten fort­sätter att dis­ku­teras.
Det ifrå­ga­sätts nu, efter­som det norska krillfisket i re­gi­onen är om­fat­tan­de. Det finns allt­så stora eko­no­miska in­tres­sen för Norge att slå vakt om.
På sikt be­hövs dock en fred­ning av stora delar av havet. An­nars är risken att rov­fis­ke gör att fisken tar slut, så att det blir olön­samt att alls för­söka få någ­ra fångster där.
För­ut­om krill handlar fred­ningen bland an­nat om att skydda blå­valar, späck­hug­ga­re och ping­viner, som lever i om­rå­det och till stor del äter just det som fis­ke­far­tygen är ute ef­ter.
Att kli­mat­för­änd­ringarna dess­utom hotar An­tark­tis och livs­för­ut­sätt­ningarna i havet gör det än mer an­gel­ätet att enas om re­ser­vats­bild­ningen.
Om inte nu så nästa år.
Yng­ve Sunesson

×