M:s nej till Lööf visar gnisslet i Alliansen

Tal­mannen kommer nästa vecka att fö­re­slå riks­dagen att god­känna Ulf Kristersson som stats­mi­nis­ter. San­no­likt får M-le­da­ren inte riks­dagens stöd, efter­som par­tierna inte verkar ha ändrat in­ställ­ning på de tre vec­korna se­dan Kristersson ef­ter sina son­de­ringar kon­sta­terat att han inte såg någ­ra för­ut­sätt­ningar att klara en om­röst­ning.
Då hade SD de­kla­rerat att de skulle ”trycka rött” och allt­så rösta nej, re­dan in­nan C och L be­stämde sig för sam­ma sak. Det mest tro­liga är att SD ock­så nu säger nej, efter­som Kristersson inte vill ge de ga­ran­tier som Jim­mie Åkesson kräver.
Å andra si­dan var Kris­ters­sons mi­gra­tions­po­li­tiska ut­spel på press­träffen, om att till­sätta en par­la­men­ta­risk ut­red­ning och tills den är klar för­länga den till­fäl­liga lagen, en blink­ning till Åkesson. Det blir inte Cen­terns mi­gra­tions­po­li­tik som han kommer att föra, be­tydde det, särskilt som han be­to­nade att M och S, inte Alliansen och S, bör göra upp om mi­gra­tionen. Kan­ske kan det blidka Åkesson i för­tro­en­de­om­röst­ningen.
Det gör dock knappast An­nie Lööf och Jan Björklund mer po­si­tiva till att släppa fram en M/KD-rege­ring, även om Kristersson lovar föra al­li­ans­po­li­tik.
Att Kristersson dess­utom bloc­kerade möj­lig­heterna för An­nie Lööf att på Al­li­ansens väg­nar son­dera sam­ar­bets­möj­lig­he­terna med Mil­jö­par­ti­et in­bjuder inte hel­ler de båda par­tierna att stötta en M-ledd rege­ring som söker stöd från SD.
Kristersson för­kla­rade på press­träffen att möj­lig­heterna till sam­ar­be­te med MP var ut­tömda, men det be­ror på att M för­dömer MP:s po­li­tik i lika tyd­liga or­da­lag som C och L för­dömer SD:s po­li­tik. Björklund och Lööf såg chansen att göra upp med MP om nå­gon form av sam­ar­be­te, trots MP:s mot­stånd mot en M-stats­mi­nis­ter, men Lööf fick inte chansen.
Att M och KD stoppade son­de­ringarna visar att al­li­ans­sam­ar­be­tet gnisslar be­tänk­ligt, Kris­ters­sons vac­kra ord till trots.

×