Re­gi­onernas po­li­ti­ker näs­tan helt jäm­ställda

Sta­ti­stiken över de ny­valda po­li­ti­kerna kommer nu allt mer de­tal­je­rat, bland an­nat om ba­lansen mel­lan kvin­nor och män.
I riks­dagen är det gans­ka jäm­ställt – 46 pro­cent kvin­nor. Men mel­lan par­tierna skiljer det myc­ket.
Mil­jö­par­ti­et är det minst jäm­ställda ge­nom att 75 pro­cent av le­da­möterna är kvin­nor! Ock­så Väns­ter­par­ti­et har en starkt kvinn­lig slag­si­da med bara en knapp tred­je­del män. Även Mo­de­raterna har nu kvinn­lig övervikt.
Kristdemokraterna är näst minst jäm­ställt med bara 27 pro­cent kvin­nor. Sverigedemokraterna har för­bättrat sig nå­got och har nu 29 pro­cent kvinn­liga le­da­möter.
All­ra mest jäm­ställda är Socialdemokraterna. Med sina varvade lis­tor och flera in­valda le­da­möter från var­je val­krets når de näs­tan 50-50 – men bara näs­tan: 52-48 i man­lig fa­vör.
Liberalerna når bara pre­cis upp till ”skam­gränsen” 40 pro­cent, och Cen­ter­par­ti­et med kvinn­lig par­ti­le­da­re klarar inte ens det utan stannar på 39 pro­cent.
I kom­munerna är 43 pro­cent av full­mäk­ti­ge­le­da­möterna kvin­nor. Men allt fler får ord­fö­ran­de­poster i både kom­mun­full­mäk­tige och kom­mun­sty­rel­ser.
Mest jäm­ställt är det i lands­tingen/re­gi­onerna. Sjuk­vården har av tra­di­ti­on in­tres­se­rat kvinn­liga po­li­ti­ker. 48 pro­cent i regionfullmäktigeförsamlingarna är kvin­nor.
Den som tror att köns­ba­lansen inte har nå­gon be­ty­del­se kan ju stu­dera par­tiernas po­li­tik.
Yng­ve Sunesson