Måste Af ta ner skylten? Foto:TT

Af har miss­lyc­kats

Ar­bets­för­med­lingen sköter inte kon­trollen av hur a-kas­san ut­nyttjats till­räck­ligt bra. Den kri­tiken kommer från gransk­nings­or­ganet In­spek­tionen för ar­bets­lös­hets­för­säk­ringen, IAF.
Det är inte den hårdaste kri­tiken som på senare tid drabbat Ar­bets­för­med­lingen. Om Alliansen får bilda rege­ring finns planer på att helt lägga ned Ar­bets­för­med­lingen i nu­va­ran­de form, på grund av att or­ga­ni­sa­tionen inte klarar sina upp­gifter.
Nyligen kom upp­gifter om att den nu­va­ran­de rege­ringen har un­ge­fär sam­ma upp­fatt­ning. En ut­red­ning till­satt av ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter Ylva Johansson (S) ska komma med sina för­slag ef­ter nyår, men re­dan har ut­red­ningens hu­vud­tan­kar läckt ut. Det blir inte myc­ket kvar av dagens ar­bets­för­med­ling om tankarna ligger till grund för ut­red­ningens slut­be­tän­kan­de.
Ar­bets­för­med­lingens kon­troll av de ar­bets­lösas ak­ti­vi­teter vill ut­red­ningen lägga över på A-kas­sorna själva. Med tan­ke på gransk­nings­kri­tiken verkar det vara rim­ligt, även om det kräver en ef­fek­tiv kon­troll av a-kas­sorna.
Ar­bets­för­med­lingens so­ci­ala in­satser, som ar­bets­trä­ning, vill ut­re­da­ren lägga över på kom­munerna. Efter­som de ändå får sopa upp ef­ter Af:s miss­lyc­kan­de är det rimligt. Men staten måste då skjuta till re­surser.
Den hårdaste kri­tiken mot Ar­bets­för­med­lingen gäller miss­lyc­kan­det att klara kom­pe­tens­för­sörj­ningen till de fö­re­tag och andra som inte hittar per­son­al att an­ställa. En ny myn­dig­het fö­re­slås ta över det an­svaret.
Kvar blir bara, kan­ske, att hjälpa de ar­bets­lösa till ett nytt jobb. Men där fun­derar ut­re­da­ren på om Af bara ska upp­handla den tjänsten från pri­vata fö­re­tag. Det är en mo­dell som Alliansen fö­re­slagit.
Så oav­sett vil­ken rege­ring som så små­ning­om bildas lär Ar­bets­för­med­lingen bli ra­di­kalt re­for­merad, kan­ske av­vecklad i nu­va­ran­de form.
Det är klokt med tan­ke på hur då­ligt myn­dig­heten fun­gerar.