Alliansen med sex par­tier får bra sits

Det blev inte ovän­tat ett al­li­ans­sty­re i La­holm med stöd av så­väl Mil­jö­par­ti­et som Trygg­hets­par­ti­et (ti­digare SPI). De båda sist­nämnda har bara ett man­dat var, men de är vik­tiga när platserna i nämnderna ska för­delas. Tack vare det sis­ta man­datet får sex­lingen ma­jo­ri­tet i alla nämnderna, efter­som de båda andra grup­pe­ringarna inte sam­ar­betar.
Många be­slut tas di­rekt i nämnderna och i kom­mun­sty­rel­sen, och där­för är det vik­tigt med ma­jo­ri­tet där för möj­lig­heten att styra kommunen utan ma­jo­ri­tet i full­mäk­tige.
En möj­lig­het för Alliansen till ma­jo­ri­tet fanns om Med­bor­ger­lig sam­ling lockats in i sam­ar­be­tet. Men ef­ter den hårda striden med de båda av­hop­pade mo­de­raterna Kah­lin och Klin­ker var det nog ald­rig rik­tigt ak­tu­ellt.
Nu be­känner MED ock­så färg po­li­tiskt ge­nom att gå i ko­a­li­tion, åt­min­sto­ne val­tek­niskt, med SD. Det har ju även riks­po­li­tiskt varit gans­ka nära mel­lan SD och MED, så det för­vånar inte.
I upp­gö­rel­sen be­kräftas ock­så att Cen­ter­par­ti­et tar över platsen som kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, som Mo­de­raterna haft (och stridit om internt) i flera man­dat­pe­ri­oder. Där­med kan det bli större sta­bi­li­tet i kom­mun­led­ningen, vil­ket är av stort be­hov ef­ter de många ”af­färer” som den av­gå­en­de kom­mun­led­ningen orsakat – el­ler åt­min­sto­ne inte av­styrt.