Anders Ygeman (S), presenterar Åsa Lindestam (S). Foto TT

Ovisst tal­mans­val

Det blir vote­ring om tal­mans­posten i riks­dagen på mån­dag. Det står klart ef­ter att Alliansen pre­sen­terat sin kan­di­dat, An­dre­as Nor­lén (M), vid lunch­tid och Socialdemokraterna en dryg tim­me senare lan­serat Åsa Lin­de­stam som sin kan­di­dat.
Det är inte första gången som det blir vote­ring om talmanne, så det är inte så uppseendeväckande. Var­je gång nå­gon an­nan än en so­ci­al­de­mo­krat valts har det varit vote­ring, efter­som S hävdat att det största par­tiet all­tid ska ha tal­mans­posten.
Men i år hade S öppnat för att enas om en an­nan kan­di­dat. Socialdemokraterna var be­redda att över­ge sin prin­cip om Alliansen varit be­redd att för­handla om vem som skulle bli tal­man. Kan­ske S kun­nat ac­cep­tera nå­gon an­nan från Alliansen än en mo­de­rat?
Men Alliansen verkar inte ha velat syna det kortet. Nu kan följden bli att Alliansen för­lo­rar vote­ringen och so­ci­al­de­mo­kraten Lin­de­stam istäl­let väljs till tal­man.
Både Nor­lén och Lin­de­stam är väl kva­li­fi­ce­rade, så i sak har det ingen större be­ty­del­se Men det po­li­tiska sym­bol­vär­det av att de båda blocken kun­nat enas hade varit stort i en riks­dag som är mer splittrad än nå­gon­sin.
An­ders Ygeman (S) satte dess­utom press på SD ge­nom att hålla öp­pet för hur S kommer att agera i valet av andre vice tal­man, där SD:s Björn Söder utmanas av V:s kan­di­dat Lotta Johnsson For­nar­ve.
Un­der­för­stått menade Ygeman att om SD lägger med rösterna i tal­mans­valet och släpper fram Lin­de­stam kommer S att lägga ned sina röster i valet mel­lan Söder och For­nar­ve. Efter­som Alliansen lovat lägga ned rösterna in­ne­bär det att Söder blir vald. Om där­emot SD ger sitt stöd till Nor­lén kan­ske S röstar på For­nar­ve och SD blir utan vice tal­mans­posten.
Där­med blir ­valet ovisst för två av de fyra posterna. Det gör att mot­sätt­ningarna i riks­dagen ökar, tvärt emot vad som skulle be­hövas. Där­för är Al­li­ansens väg­ran att för­söka göra upp i tal­mans­frå­gan kort­sik­tig och otak­tisk.

×