Förre landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C). Foto: TT

Välj Es­kil till tal­man

Det första den ny­valda riks­dagen ska be­sluta om är val av tal­man. Socialdemokraterna hävdar att det största par­tiet bör ha rätten att utse tal­man. Där­för har all­tid en so­ci­al­de­mo­krat förts fram, och S har all­tid röstat på sin kan­di­dat, oav­sett ma­jo­ri­tets­för­hål­lan­de i riks­dagen.
Alliansen kun­gjorde re­dan före valet att en ge­men­sam tal­mans­kan­di­dat skulle fö­re­slås. Med den man­dat­ställ­ning som valet re­sul­terade i in­ne­bär det att de­ras kan­di­dat kan väljas bara om SD stöder hen. Vem vill ut­sätta sig för det?
Tal­mannen ska ju stå över par­tierna. Där­för får tal­mannens er­sät­ta­re träda in i riks­dags­ar­be­tet, pre­cis som för riks­dags­le­da­möter som blir stats­råd. Där­för borde vo­te­ringar om tal­mans­posten borde und­vikas.
Ste­fan Löfven har både före valet och ef­ter­åt talat myc­ket om att bryta block­po­li­tiken och söka sam­för­stånd över block­gränsen. Om han verk­li­gen menar all­var borde han kun­na visa det i tal­mans­valet.
Det borde vara lättare att rucka på gam­la prin­ciper vid valet av tal­man än i re­ger­ings­frå­gan. För­hand­lingar borde tas upp mel­lan Socialdemokraterna och Alliansen om vem som ska väljas till tal­man.
Per­son­lig lämp­lig­het borde stå i för­grunden, pre­cis som när Thor­björn Fälldin ef­ter makt­skif­tet 1976 valde att ge sitt stöd till om­val av tal­mannen Henry Al­lard (S) istäl­let för att föra fram en bor­ger­lig kan­di­dat.
Istäl­let för en mo­de­rat el­ler so­ci­al­de­mo­krat skulle en cen­ter­par­tist kun­na fö­re­slås. Båda si­dor borde kun­na ac­cep­tera en er­fa­ren riks­dags­man med brett kon­takt­nät och stort för­tro­en­de i båda lä­gren.
En så­dan är för­re lands­bygds­mi­nis­tern Es­kil Er­lands­son som kryssade sig kvar i riks­dagen från en fjär­de­plats på lis­tan. Han har 24 års er­fa­ren­het som riks­dags­man och stats­råd och har för­tro­en­de även inom S ef­ter blocköverskridande för­hand­lingar om både ener­gi-. för­svars- och lands­bygds­po­li­tik. Par­tierna borde kun­na enas om Es­kil Er­lands­son som tal­man.