Löfven och Kristersson med statsministerambitioner. Foto: TT

Stressa inte fram rege­ring

Alliansen bjöd i går i Ste­fan Löfven till överläggningar om re­ger­ings­bil­dan­de – via en ar­ti­kel i Dagens Nyheter. Hade de trott på sam­tal hade de nog bjudit in på ett mind­re of­fent­ligt och mer se­riöst sätt.
Ste­fan Löfven avvisade inte ovän­tat in­bju­dan, pre­cis som C och L tackat nej till en­skilda överläggningar med S på grupp­le­dar­nivå. De stressade in­bjud­ningarna re­dan in­nan val­re­sul­tatet är klart har bara opi­ni­ons­po­äng, inte verk­lig sam­ver­kan, som mål.
Ste­fan Löfven bör av­gå och lämna fältet fritt för par­tierna att utan den bind­ningen som en sittande stats­mi­nis­ter skulle vara. Men Löfven kan gär­na vänta med av­gången tills val­re­sul­tatet är helt klart. Det sis­ta man­datet har ju vandrat mel­lan C och SD flera gånger, och även andra man­dat kan flyttas, när alla ut­lands­röster och un­der­kända röster räknats.
Det finns inte hel­ler nå­gon an­led­ning att stressa fram en rege­ring, bara för att det brukar gå gans­ka snabbt att bilda rege­ring i Sverige. Re­kordet i lång tid utan rege­ring har Bel­gi­en, där det som längst tagit 541 dagar, allt­så ett och ett halvt år, från valet tills en ny rege­ring kun­nat ut­s­es.
I Ne­der­län­der­na tog det 225 dagar, allt­så näs­tan åtta må­nader, för Mark Rutte att för­handla fram en ny ko­a­li­tion ef­ter den han ledde före valet 2017.
An­ge­la Merkel be­hövde ett halv­år för att hitta en ny ko­a­li­tion ef­ter valet för­ra hösten. Det första för­söket med li­be­rala FDP och De gröna föll. Istäl­let fick Merkel de för­lo­ran­de so­ci­al­de­mo­kraterna i SPD att ställa upp i en bred ko­a­li­tion, trots att par­ti­le­da­ren lovat i val­rö­rel­sen att inte sätta sig i en så­dan. Priset blev par­ti­le­dar­by­te i SPD.
Så det är ingen ka­ta­strof om ett el­ler ett par stats­mi­nis­ter­för­slag röstas bort av riks­dagen in­nan en ny rege­ring kan till­träda. Alliansen måste få för­söka ”ända in i ka­klet” och kan­ske ock­så Löfven en gång till, in­nan en håll­bar rege­ring kan till­träda. Så stressa inte utan låt en ny rege­ring mogna fram så små­ning­om.