Pres­i­dent Donald Trump på Nato-topp­mö­te. Foto: TT

Trump mot Europa

När pres­i­dent Trump kom till Europa för att del­ta i Na­tos topp­mö­te och dess­utom träffa ett an­tal le­da­re, som Merkel, Macron och May, för att se­dan åka till Helsingfors och träffa den ryske pre­si­denten Putin verkar han se de eu­ro­pe­is­ka al­lie­rade som fi­en­der mer än Putin.
Han började ons­dagen, då Nato-topp­mö­tet hölls, med att an­gripa Tysk­land för ol­je­im­porten från Ryss­land. Tysk­land hålls som giss­lan av Ryss­land och att Tysk­land be­talar ”mil­jarder och åter mil­jarder dol­lar var­je år ”är oan­stän­digt, tyckte Trump när han åt fru­kost med Na­tos ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Jens Stoltenberg.
Att Trump kri­ti­serar Eu­ro­pas Nato -länder för att satsa för lite pengar på för­svaret är inte unikt för honom. Det har andra ame­ri­kans­ka pre­si­denter fört fram ti­digare, och det finns ett be­slut om att alla Na­to­län­der ska öka sina för­svars­ut­gifter så att de når två pro­cent av sin BNP senast 2024. Flera är på god väg dit, men inte Tysk­land. Den be­slut som fattats där är långt ifrån en så snabb ök­ning.
Trump har ti­digare varit tve­ty­dig om Na­tos ge­men­samma och öm­se­si­diga för­svars­ga­ran­ti fort­fa­ran­de gäller. Där­för var ner­vo­si­teten stor in­för mö­tet. Kommer Nato att kun­na fira sin 70-års­dag som pla­nerat nästa år?
Men det är inte bara om Nato som Trump är oenig med Europa. Vär­re är det han­dels­krig som Trump in­lett, inte bara med Kina, där kon­flikten nu trappas upp yt­ter­li­ga­re, utan ock­så med de al­lie­rade länderna i Europa. Att Trump mo­ti­verat de in­förda tullarna på stål och alu­mi­ni­um med sä­ker­hets­po­li­tiska hän­syn har upp­rört de eu­ro­pe­is­ka le­da­rna särskilt.
An­greppet på Tysk­land om ol­je­led­ningarna från Ryss­land ska ses i det per­spek­tivet. Trump verkar inte se Europa som en partner.
Där­för var EU-ländernas ord­fö­ran­de Donald Tusks kom­men­tar träffande: ”Kära Ame­ri­ka, upp­skatta era al­lie­rade. Ni har inte så många när allt kommer om­kring.”
Så långt har nog inte Trump tänkte. Kan kon­gressen bromsa hans ned­mon­te­ring av allt sam­ar­be­te