Inte ens lite al­ko­hol är bra för häl­san

I me­di­erna slås ofta även tvi­vel­ak­tiga rap­porter om po­si­tiva häl­so­ef­fekter av att dricka al­ko­hol upp stort. För kvälls­tid­ningarna ger det lä­sa­re och på nätet ger det många klick. Många vill ha en be­kräf­tel­se på att de­ras drickande inte är far­ligt utan helst nyt­tigt.
Nu har en stor in­ter­na­tio­nell forsk­nings­stu­die, pre­sen­terad i den an­sedda me­di­cin­tid­skriften The Lancet, kommit fram till att även mått­ligt drickande är skad­ligt för häl­san. Så snart kon­sum­tionen är högre än 100 gram al­ko­hol i vec­kan ökar riskerna att dö i olika hjärt- och kärl­sjuk­domar. Al­ko­hol skyddar allt­så inte från så­dana sjuk­domar.
Forsk­ningen om­fattar 600 000 män­ni­skor i 19 länder och är allt­så en myc­ket stor stu­die. Syf­tet var att för­söka hitta gräns­vär­den som kan an­vändas i alla länder.
Stockholm läns lands­ting har gjort en kart­lägg­ning av ve­ten­skap­lig lit­te­ra­tur för att ut­forma en hand­lings­lin­je för sin me­di­cinska verk­sam­het. De­ras ex­pert­grupp kon­sta­terar att al­ko­hol har en ne­ga­tiv på­ver­kan på näs­tan alla kroppens or­gan.
Den­na ne­ga­tiva på­ver­kan börjar märkas vid be­tyd­ligt mind­re kon­sum­tion än vad man ti­digare trott, det­sam­ma som Lancetartikeln re­do­visar. Det gäller inte minst en högre can­cer­risk.
Al­ko­hol höjer stress­ni­vån i kroppen, inte tvärt­om som många tror.
En na­tur­lig följd av stu­dien som pre­sen­terats i Lancet borde vara att svenska myn­dig­heter skärper sina råd om risk­fri al­ko­hol­kon­sum­tion.
Yng­ve Sunesson