CSN bör in­for­mera bättre om re­glerna

Fler elever har blivit av med stu­die­bi­draget un­der sin gym­na­sie­tid på grund av skolk, en­ligt Cen­trala stu­die­stöds­nämnden (CSN).
För­ra året var det så många som var tolfte, 8,5 pro­cent, som fick stu­die­bi­draget in­draget av den or­saken. Or­saken, menar CSN, är till stor del att eleverna inte varit med­ve­tna om att ogil­tig från­va­ro leder till att bi­draget dras in. Högst an­del skol­ka­re finns i Stockholm.
Det är bra att CSN har ökat sin kon­troll av otillå­ten från­va­ro. Stu­die­bi­draget ska an­vändas vid stu­di­er, inte som ett all­mänt lev­nads­bi­drag. Där­för är den skärpta in­ställ­ningen på senare år bra, även om det lett till att gans­ka många ung­domar blivit över­ras­kade över att de blir av med ”sina” pengar.
Sam­ti­digt måste CSN ta an­svar för att de re­gler som gäller verk­li­gen är kända av dem som får bi­draget. Om CSN vet att många ung­domar säger sig inte känna till re­glerna om skolk måste in­for­ma­tionen bli bättre. Sko­lorna bör hjälpa till. Det är särskilt vik­tigt med tan­ke på att allt fler ut­länds­ka med­bor­ga­re får bi­draget.
Stu­die­bi­draget är vik­tigt för att alla ung­domar ska ha möj­lig­het att stu­dera. Det ska finnas tyd­liga re­gler för vem som kan få bi­draget och när det måste dras in el­ler be­talas till­ba­ka. Men lika vik­tigt är att kun­skaper om re­gel­verket sprids så att alla be­rörda känner till det och kan handla uti­från vad som gäller. Ett in­draget bi­drag ska inte be­höva komma som en överraskning.