Tur­ki­et fort­sätter spärra in jour­na­lister

Här­om­da­gen kom en ny dom mot jour­na­lister i Tur­ki­et. Sex jour­na­lister på den ned­lagda op­po­si­tions­tid­ningen Zaman har fått långa fäng­el­se­straff, mel­lan åtta och tio och ett halvt år.
En av de jour­na­lister som dömts nu är Sahin Al­pay som bott i Sverige i flera år. Öv­riga är Ali Bulaç, Ah­met Turan Al­kan, Mümtazer Türköne och Mu­sta­fa Ünal och Ibrahim Karayegen.
An­kla­gel­serna gäller ”med­lem­skap i en ter­ror­or­ga­ni­sa­tion” men i prak­tiken handlar det om att de ar­betat på den tvångs­ned­lagda tid­ningen som ägdes av pre­di­kanten Gu­len, som nu­me­ra är ut­nämnd till Erdogans fi­en­de och an­klagas för att ha legat bak­om den miss­lyc­kade kuppen för två år se­dan.
Domarna nu är långt ifrån de första mot obe­ro­en­de jour­na­lister. I ap­ril dömdes 14 med­ar­be­ta­re på den op­po­si­tio­nella dags­tid­ningen Cumhuriyet till långa fäng­el­se­straff på mel­lan 2,5 år till 7,5 år. An­kla­gel­serna gällde ter­ror­ism och in­bland­ning i kupp­för­söket. Ock­så de­ras domar är po­li­tiska och gäller i verk­lig­heten att de rap­por­terat på ett sätt som pres­i­dent Erdogan ogillat.
Det finns många fler domar och många jour­na­lister väntar på rät­te­gång.
Press­fri­hets- och me­die­or­ga­ni­sa­tioner har pro­te­sterat mot de po­li­tiska domarna, men det räcker inte. Nu måste både EU och Eu­ro­pa­rå­det, där Tur­ki­et är med­lem, höja sina röster så det hörs och pro­te­stera di­rekt till Erdogan.
Po­li­tiska domar mot jour­na­lister hör inte till en de­mo­kra­ti.
Yng­ve Sunesson