Patric Åberg (M), kom­mu­nal­råd, Öst­ra Göinge. Ar­kiv­bild

Staten ska be­tala fullt ut

De kom­muner som ställde upp när det kom särskilt många flyk­tingar till Sverige, un­der 2015 och 2016, sam­ti­digt som andra inte tog emot någ­ra flyk­tingar alls, drabbas nu av statens snål­het.
Att det ofta gäller små kom­muner med svag ekonomi gör statens agerande än mer upp­rö­ran­de. De som följde stats­rådens väd­jan­den om att ha en öp­pen och ge­ne­rös at­ti­tyd straffas nu istäl­let för att be­lönas.
Det som stän­digt dis­ku­teras bland kom­mun­po­li­ti­ker och i Sve­ri­ges kom­muner och lands­ting (SKL) togs i går upp av Eko­re­dak­tio­nen på Sve­ri­ges Radio. I Eko­in­sla­gen kon­sta­teras att två år ef­ter att en flyk­ting fått asyl upp­hör statens bi­drag till kom­munerna för de kost­nader som finns un­der de första åren. De kost­naderna för­svinner inte ef­ter två år utan fort­sätter of­tast i flera år.
För barnen be­hövs ex­tra in­satser för språk­trä­ning och andra för­stärk­nings­åt­gärder. Vuxna har säl­lan fått jobb ef­ter bara två år. Även om hög­kon­junk­turen gjort si­tua­tionen lite ljusare dröjer det fort­fa­ran­de fem år in­nan ens hälften av flyk­tingarna kommit in på arbetsmarknaden. Då är det ofta ett till­fäl­ligt prak­tik­jobb som kan­ske inte ens är på hel­tid.
Många flyk­ting­barn i en li­ten kom­mun frestar or­ga­ni­sa­tionen även om staten står för större delen av de rena kost­naderna. I Öst­ra Göinge, som hör till de kom­muner i landet som tagit emot flest i för­hål­lan­de till sin stor­lek, är var femte elev ny­an­länd, vil­ket inte bara orsakar kost­nader utan ock­så or­gan­i­sa­tions­pro­blem. Att då lasta över alla kost­nader på kommunen är di­rekt oan­sva­rigt av staten, vil­ket ock­så kommunalrådet Patric Åberg påpekat, med starkt stöd av SKL.
Att som Gustav Fridolin (MP) hän­visa till rege­ringens spe­ci­al­in­rik­tade stats­bi­drag låter som ett hån mot an­svars­fulla kom­mun­po­li­ti­ker. Bättre borde han och rege­ringen kun­na han­tera de kom­muner som tagit störst an­svar.
Staten måste ta fullt eko­no­miskt an­svar för flyk­ting­po­li­tiken. In­get an­nat är lång­sik­tigt håll­bart.