Öp­pen­het bör gälla för EU-par­la­mentet

EU-po­li­ti­ken kan blir en fråga som dis­ku­teras i höstens val­rö­rel­se. Ef­ter att SD sagt sig vilja ha en folk­om­röst­ning om svenskt ut­trä­de, svexit, be­stämde sig Jan Björklund (L) för att driva kam­panj för EU.
An­nars väntar nog de flesta par­tier på den val­rö­rel­se in­för EU-par­la­ments­valet som kommer till våren. I slutet av maj ska näm­li­gen nya le­da­möter i det­ta par­la­ment ut­s­es av väl­ja­rna runt om i Europa.
En fråga som borde dis­ku­teras då, om inte förr, är den slut­en­het om EU-par­la­men­ta­ri­kernas eko­no­miska gö­ran­den och lå­tan­den som gäller.
Ut­ö­ver den lön och pen­sions­för­måner som EU-par­la­men­ta­ri­kerna får har de ock­så en sär­skild er­sätt­ning på 4 416 euro (cir­ka 45 000 kro­nor) var­je månad för att fi­nan­siera kon­tor i hem­landet, lön till ad­mi­nist­ra­tiv per­son­al, re­sor och an­nat. Men någ­ra krav på of­fent­lig re­do­vis­ning av hur pengarna an­vänds ställs inte.
I un­dan­tags­fall kan pengar krävas till­ba­ka om de up­pen­bart an­vänts fel­ak­tigt. Så­lun­da fick Marine Le Pen krav på återbetalning av ett an­tal mil­joner ny­li­gen efter­som en tjäns­te­man som sades varit knuten till par­la­mentet visade sig ald­rig satt sin fot där utan ar­betat Le Pens franska pre­si­dent­vals­kam­panj.
Jour­na­lister har då och då för­sökt få ut hand­lingar från EU-par­la­mentets ad­mi­ni­stra­tion för att granska hur EU-par­la­men­ta­ri­kerna an­vänder sina pengar. Det har stoppats. När Svenska Dagbladet bad de svenska par­la­men­ta­ri­kerna att fri­vil­ligt re­do­visa hur pengarna an­vänts var det bara en, Malin Björk (V), som lämnade ut upp­gifterna, alla öv­riga vägrade. Att svenska par­la­men­ta­ri­ker som gjort of­fent­lig­hets­prin­cipen till en pro­fil­frå­ga inte vill re­do­visa är upp­se­en­de­väc­kan­de.
Ny­li­gen be­stämde par­la­mentets tal­mans­kon­fe­rens ef­ter för­slag från en ar­bets­grupp om mer in­syn att alla upp­gifter ska hem­lig­hållas ock­så i fort­sätt­ningen, un­der hela nästa man­dat­pe­ri­od. Be­slu­tet togs utan de­batt el­ler om­röst­ning i par­la­mentet. Det är skan­dal.
Öp­pen­het bör vara det nor­mala i EU-par­la­mentet.