Kaoset om brexit ökar i den brit­tis­ka rege­ringen

I fre­dags lyc­kades den brit­tis­ka pre­mi­är­mi­nis­tern The­re­sa May samla sin rege­ring till en ge­men­sam pos­i­tion in­för de fort­satta för­hand­lingarna med EU om brexit.
Det höll inte länge. I sön­dags skickade brexitministern David Davis in sin av­skeds­an­sö­kan. Han följdes av sina två bi­trä­dan­de mi­nis­trar. Den som ska för­handla bör vara mer över­ty­gad om att rege­ringens pos­i­tion är rätt, mo­ti­verade Davis sin av­gång med och av­slöjade där­med spric­kan i rege­ringen.
An­nars gav rege­ringens nya lin­je visst hopp om att det ändå skulle kun­na gå att få fram ett av­tal mel­lan Stor­bri­tan­ni­en och EU in­nan britterna for­mellt lämnar EU den 29 mars nästa år.
Rege­ringens lin­je är nå­got mer kon­kret och nå­got mer rea­lis­tisk än de luf­tiga ut­ta­lan­den och det öns­ke­tän­kan­de som May ti­digare av sitt oeniga par­ti tvingats åka till Brys­sel med.
Nu vill britterna ha fort­satt tull­uni­on med EU för va­ror och lovar följa EU:s re­gel­verk.
I för­läng­ningen kommer tro­li­gen ock­så tjänste­han­del och ka­pi­tal­strömmar att ingå i en upp­gö­rel­se. Inte minst har även EU starkt in­tres­se av att fort­sätta ut­nyttja den brit­tis­ka fi­nans­sek­torn, efter­som en hu­vud­del av alla trans­ak­ti­oner över gränserna i EU han­teras i London City.
Hu­vud­frå­gan är nu om May får sitta kvar el­ler om den hårda brexitfalangen in­leder en pro­cess för att störta May. I så fall kan det bli en bru­tal krasch i för­hand­lingarna.
Yng­ve Sunesson

×