Magnus Rans­torp är med­för­fat­ta­re till rap­porten. Foto: TT

Håll koll på sa­la­fisterna

Sa­la­fismen är en ex­trem rikt­ning inom is­lam som är stats­re­li­gi­on i Sau­di­ara­bi­en och någ­ra andra stater på den arabiska halvön. Den saud­iska kung­a­fa­miljen för­söker ak­tivt sprida sa­la­fismen ge­nom att ge ge­ne­rösa bi­drag till mos­ké­byggande i andra länder, med vill­koret att det är den salafistiska sun­ni­va­ri­anten som ska pre­dikas, och ge­nom att fi­nan­siera kring­re­san­de imamer som pre­dikar sa­la­fismens lära.
Det som gör sa­la­fismen särskilt in­tres­sant är att många is­lamska ter­ro­rister verkar ha sin för­ank­ring i den­na gren av is­lam. Ex­em­pel­vis kom de flesta av flyg­ka­pa­rna i ter­ror­dåden den 11 sep­tem­ber från Sau­di­ara­bi­en.
Det här har gjort att även svenska myn­dig­heter fått upp ögonen för sa­la­fismen som ett möj­ligt hot. En rap­port från För­svars­hög­sko­lan pre­sen­terades ny­li­gen, där sa­la­fism och salafistisk is­la­mism i Sverige har kart­lagts.
An­talet sa­la­fister i Sverige har ökat de senaste åren men är ändå inte fler än 2 000, en­ligt rap­porten. Men någ­ra av dem miss­tänks ha in­tres­se för is­la­mism och kan där­med ut­göra ett hot. Det kan finnas någ­ra bland dem som åkt till Sy­ri­en för att kriga med Daesh/IS el­ler al-Qaida.
Flera mos­kéer i Skåne, så­väl i Malmö som i Häss­le­holm (Ljusets mos­ké) och andra orter och i Väst­sve­ri­ge, bland an­nat i Halm­stad, pekas ut i rap­porten.
Även bort­sett från de is­la­mis­tiska in­sla­gen är sa­la­fismen ex­trem, med en bok­stavs­tro­gen tolk­ning av sharia­re­glerna, med synen att kvin­nor ska vara ”ly­diga” och med en myc­ket ag­gres­siv håll­ning mot den andra hu­vud­grenen av is­lam, shia. Det här präglar Sau­di­ara­bi­en men ock­så sa­la­fister som bor i Sverige.
För svenska myn­dig­heter kan det vara svårt att följa vad de salafistiska sekterna gör, både be­ro­en­de på då­liga kun­skaper i arabiska och ge­nom okun­skap om is­lam och olika rikt­ningar inom is­lam.
Men de kom­muner där sa­la­fister är ak­ti­va måste se upp. Sa­la­fismen är inte som andra re­li­gi­oner. Den är ett hot, särskilt mot mus­limer med an­nan tros­in­rikt­ning.