Gör en över­syn av GDPR-för­ord­ningen

Den 25 maj in­fördes EU:s nya da­ta­skydds­för­ord­ning, GDPR. Myc­ket i för­ord­ningen är bra, efter­som den ska skydda pri­vat­per­soner från fö­re­tag och stora or­ga­ni­sa­tioner som re­gi­strerar per­son­liga upp­gifter om alla.
Men vissa delar av GDPR har orsakat onö­diga pro­blem. De höga straff­av­gifterna har gjort att fram­för allt små­fö­re­tag har tvingats lägga stora be­lopp på kon­sulter för att und­vika att göra fel. En läng­re över­gångs­pe­ri­od och dif­fe­ren­tierade re­gler för små och stora ak­törer hade varit rim­ligt.
In­tres­senter utan­för EU på­verkas ock­så. Det har gjort att ex­em­pel­vis ame­ri­kans­ka tid­ningar nu bloc­kerar in­ter­net­an­vän­da­re i Europa från att komma in på de­ras si­dor. Det går inte läng­re att läsa ame­ri­kans­ka tid­nings­sajter. Det är en ne­ga­tiv bi­ef­fekt av GDPR på grund av oklar­heter i re­gel­verket.
Nu har en ännu all­var­ligare ef­fekt upp­stått. EU-kom­mis­sionen vägrar ac­cep­tera att FN-or­gan ska un­dan­tas från re­gel­verket. Om FN-or­gan som IOM (In­ter­na­tio­nella or­ga­ni­sa­tionen för mig­ra­ti­on), UNHCR (FN:s flyk­ting­or­gan) och WFP (FN:s mat­pro­gram) tvingas upp­höra med att ut­byta upp­gifter med sam­ar­bets­part­ners i eu­ro­pe­is­ka länder. Det vore för­ödan­de för den vik­tiga verk­sam­het som FN-or­ganen utf­ör.
EU-kom­mis­sionen måste ome­del­bart god­känna sär­skilda re­gler för FN, så inte ar­be­tet stoppas och se­dan starta en all­män över­syn av hur GDPR ska til­lämpas.