Jim­mie Åkesson (SD) vill ha makt. Foto: TT

SD ris­kerar hyb­ris

När Jim­mie Åkesson på lör­dagen ställde sig på scenen i Al­me­da­len för att hålla sitt tal kun­de han känna sig nöjd in­nan han började tala. Att ha lör­dagen som sitt par­tis dag är inte ide­a­liskt. Då har många jour­na­lister och be­sö­ka­re re­dan åkt hem, och pu­bliken var inte hel­ler särskilt stor.
Men de andra par­tierna hade re­dan gjort hela vec­kan till Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas. Alla de andra par­ti­le­da­rna hade gjort SD till ett om inte hu­vud­äm­ne så ändå ett vik­tigt par­ti att an­gripa. Allians­par­tiernas ut­spel vec­kan in­nan och in­terna käb­bel un­der vec­kan gladde ock­så SD:s le­da­re.
Opi­ni­ons­siff­rorna ger SD an­led­ning att hoppas på att bli näst största, kan­ske största, par­ti i höstens riks­dags­val. Men med fram­gångarna kommer ock­så hyb­ris.
I en in­ter­vju i Svenska Dagbladet av­slö­jar SD:s ideo­log Mat­ti­as Karlsson att hans am­bi­ti­on är att ”ta över So­ci­al­de­mo­kraternas ti­digare roll i svensk po­li­tik”.
Att ha höga mål ska inte kri­ti­seras. Tvärt­om bör hans am­bi­tioner, om än ore­a­lis­tiska i dags­lä­get, vara en väc­kar­kloc­ka för öv­riga par­tier, som har en an­nan män­ni­sko­syn och kul­tur­syn än SD.
De­batten, så­väl mel­lan par­tierna som i me­di­erna, har hit­tills gällt om nå­got par­ti ska sam­ar­beta med SD för att bilda rege­ring.
Hit­tills har frå­gan en­si­digt riktats mot allians­par­tierna. Men i riks­dagen un­der man­dat­pe­ri­oden har SD i näs­tan hälften av om­röst­ningarna stött rege­ringen men i mind­re än tred­je­delen stött Alliansen. I Vis­by har den här vec­kan nå­gon SD-fö­re­trä­da­re sagt sig be­redd att stödja Ulf Kristersson, nå­gon an­nan öppnat för att stötta Ste­fan Löfven. SD:s agerande i riks­dagen gör det lika ak­tu­ellt att ställa frå­gan till honom om han är be­redd att sitta kvar som stats­mi­nis­ter med SD:s stöd.
SD:s opå­lit­lig­het och öppna hot om att rösta mot var­je rege­ring som inte går i SD:s led­band borde, även bort­sett från de djupa po­li­tiska klyf­torna, göra det själv­klart att ingen vill regera på Jim­mie Åkes­sons nåde.

×