Att orka med en lång val­rö­rel­se

Livet i Al­me­da­len var som van­ligt långt från Ki­viks mark­nad. Upp­snappat un­der årets mest in­ten­siva po­li­tiska vecka:
Par­ti­le­da­rna. Talade med en­ga­ge­mang för de­mo­kra­tin, men po­li­ti­ker och me­di­er blåser upp hotet mot sam­häl­let från den lil­la spill­ran de­mon­strerande obe­hag­liga ny­na­zister till större än det är. Hot mot landets do­ma­re är än vär­re.

Po­li­tikens rötter. Ste­fan Löfven (S) talade i för­ra val­rö­rel­sen om rötter i po­li­ti­ken. Då om Sverigedemokraterna, inte Vänsterpartiet, f d vpk, f d kom­mu­nisterna. I år fanns inte rötterna med.
In­fly­tan­de. Jonas Sjö­stedt (V) kun­de oemot­sagd måla ut vil­ket stort in­fly­tan­de han haft på re­ger­ings­po­li­tiken. Men nu är det val­rö­rel­se och Sjö­stedt kri­ti­serade Socialdemokraterna hårt. V är allt­så sam­ti­digt stöd­par­ti och op­po­si­ti­on.

Re­ger­ings­frå­gan. Allt fler po­li­tiskt in­tres­se­rade verkar trötta på den. Men inte de po­li­tiska jour­na­lister som oupp­hör­ligt vevar runt med den. Allt fler verkar tro på en ko­a­li­tion en­ligt tysk mo­dell mel­lan so­ci­al­de­mo­krater och mo­de­rater. Al­ter­na­tivt bara S el­ler M.
Ekonomin. Första gången i Almedalens 50-åriga hi­sto­ria fick landets ekonomi en bi­roll. Näs­tan alla siff­ror pekar rätt. Bor­ger­liga för­söker skrämma med en kommande låg­kon­junk­tur.

Mi­gra­tionen. Ar­bets­lös­heten är un­ge­fär sju gånger så hög för in­vand­ra­re som för svensk­födda.
Bön­derna. So­lig för­som­mar med brist på regn ger stora pro­blem för lant­bruket. Brist på fo­der, nöd­slakt av krea­tur, lång kö på slak­te­rier. Fick obe­tyd­lig plats i de­batter. MP hade för­slag om ökad själv­för­sörj­ning.
Fotboll. Tog pu­blik från de­batter. Sans­lös brist på di­stans på DN:s förs­ta­si­da, för­re po­li­tiske chef­re­dak­tören Nik­las Ekdal: ”Om vi går vidare blir Jan­ne Andersson en svensk ikon av sam­ma ka­li­ber som Ingvar Kamprad, Lil­la-Babs och Gustav II Adolf.”

Al­me­da­len går på ex­port. I nät­verket De­mo­cra­cy fes­ti­vals in­går ock­så Folkemödet på Born­holm, Aren­dal i Norge, Björneborg i Fin­land, Fondur Folksins på Island, dess­utom Est­land, Lett­land, Li­tau­en, Ne­der­län­der­na och Bel­gi­en.
Ka­pi­ta­lismen. Fun­gerar när det gäller priser i för­hål­lan­de till ut­bud och ef­ter­frå­gan. Ett vand­rar­hem tar 300 kro­nor natten un­der låg­sä­song, 1 500 kro­nor un­der Almedalsveckan.
Öster­sjön. I få par­ti­le­dar­tal och i för­bi­gå­en­de. Alg­blom­ning och ett av världens mest ned­smut­sade hav, men inga nya kon­kreta för­slag.

Pension. 70 pro­cent av lönen kan fi­nan­sieras med lägre fö­re­tags­skatt.
Ro­botar och AI, ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens. Skapar inte ar­bets­lös­het, istäl­let nya typer av jobb.
Väl­färd. Po­li­ti­kerna an­vänder ordet som syn­o­nym till skat­te­pengar. Pri­vata pengar, ef­fek­tiv or­ga­ni­sa­tion räknas inte.
Brist och köer. Sjuk­vården, om­sorg om åld­ringar, po­lisen kommer inte när den be­hövs, för­svaret otill­räck­ligt, sko­lan allt­mer seg­re­gerad.

Mot­bilden. Sverige har världens bästa sam­hälls­sy­stem, bra ut­bildad be­folk­ning, tar till sig ny tek­nik snabbt, relativt hygg­ligt för­delade in­komster, fri­heten och öp­pen­heten är stor. Men svensken är all­de­les för god­tro­gen.
Valet 9 sep­tem­ber. Många länder har för­del­ak­tigt val­sy­stem, att ut­lysa kommande val inom till ex­em­pel fem år och med kort val­rö­rel­se.

×