In­get fel på målet men få för­slag för att nå det

Mil­jö­par­ti­et slåss för sin över­lev­nad i riks­dagen.
När MP av­slu­tade po­li­ti­ker­vec­kan i Al­me­da­len på den pu­blikt och me­di­alt otack­samma sön­dagen togs den senaste tidens vär­me­re­kord runt om i världen och tor­kan i Sverige som ut­gångs­punkt för ett nytt för­slag.
Sätt upp ett mål för svensk livs­me­dels­för­sörj­ning på 80 pro­cent, vill MP.
Det är in­get fel på målet, el­ler på ana­lysen bak­om. Att vi im­por­terar hälften av alla livs­me­del och att det svenska jord­bruket dess­utom är be­ro­en­de av im­por­terade in­sats­me­del – die­sel, konst­göd­sel och visst fo­der – är ett pro­blem.
Men när MP ska för­klara hur målet ska kun­na nås är det i stort sett tomt i verk­tygs­lå­dan.
Vik­tiga frå­gor saknar svar.
Hur kan MP fö­re­slå minskad EU-bud­get för jord­bruket om mat­pro­duk­tionen ska öka? Och hur stämmer MP:för­sla­get med EU:s jord­bruks­po­li­tik, som Sverige måste följa?
Hu­vud­för­slaget var för­dubblad are­al cer­ti­fie­rad eko­lo­gisk pro­duk­tion. Men många eko­bön­der får inte av­sätt­ning för sin pro­duk­tion i dag.
Minskat be­ro­en­de av im­por­terad konst­göd­sel kräver fler djur i jord­bruket. Sam­ti­digt pro­pa­gerar MP för minskat kött­ä­tan­de och har många mi­li­tanta ve­ganer i sina led. Det går inte ihop.
Att mat­pro­duk­tionen minskat be­ror mest på dyra svenska sär­re­gler och skatter. Inte ett ord om det.
Så målet är det in­get fel på. Men att nå det kräver bättre för­slag.
Yng­ve Sunesson

×