Bankerna måste serva med kon­tan­ter

Till­gången till kon­tan­ter har för­sämrats de senaste åren. Se­dan 2011 har an­talet bank­kon­tor med kon­tant­ser­vi­ce mer än hal­verats. Det ställer till stora pro­blem för många fö­re­ningar, fö­re­tag och pri­vat­per­soner.
Riks­banks­chefen Ste­fan Ing­ves har flera gånger krävt att bankerna ska få lag­stad­gad skyl­dig­het att fort­sätta för­se all­män­heten med kon­tan­ter över hela landet. Nu har han fått ge­hör.
Den par­la­men­ta­riska riks­banks­ut­red­ningen lämnade på mån­dagen ett del­be­tän­kan­de med för­sla­get att bankerna inte ska få dra sig un­dan an­svaret för kon­tant­han­ter­ingen. Så länge svenska se­dlar och mynt är gil­tigt be­tal­nings­me­del, vil­ket slås fast i riks­banks­lagen, måste all­män­heten ock­så ha till­gång till kon­tan­ter. Bankerna kan inte få gå så långt före både folkopinionen och riks­dagen att kon­tan­ter i prak­tiken av­skaffas.
Det har ock­så ett be­red­skaps­po­li­tiskt vär­de. I skriften Om krisen el­ler kriget kommer re­kom­men­deras alla att ha en viss summa kon­tan­ter hem­ma, efter­som sår­bar­heten vid pro­blem med el­för­sörj­ningen är så stor om bara elek­tro­niska be­tal­ningar kan göras.
Riks­banks­ut­red­ningens eniga för­slag är att de stora bankerna med na­tio­nell täck­ning och som be­döms som ”systemviktiga” ska åläggas att till­han­da­hålla kon­tant­ut­tag och dagskassehantering så att 99 pro­cent av alla svenskar har högst 25 ki­lo­me­ter till nä­rmaste plats med det kan skötas. Bankerna kan göra upp om vil­ken bank som ska han­tera det på var­je plats el­ler om ett om­bud ska göra det på bankens upp­drag.
Det kan kan­ske ge bu­tiker, som nu fått kon­tant­för­sörj­ningen lämpad över på sig från bankerna utan er­sätt­ning, möj­lig­heter att få viss be­tal­ning av banker som inte själva vill hålla kon­tor öppna för kon­tant­han­ter­ing.
Re­dan 2007 fattade riks­dagen prin­cip­be­slut om att alla i sam­häl­let ska ha till­gång till grund­läg­gan­de betal­tjänster, bland an­nat kon­tant­han­ter­ing. Det är hög tid att krav ställs på bankerna att upp­fylla be­slu­tet.

×