M och L bör åter­gå till snabbtågsvallöftet

Nu har rege­ringen blivit enig. De om­dis­ku­te­rade snabb­tågen ska byggas, om det går att få en bred ma­jo­ri­tet för för­sla­get. Bygg­na­tionen ska inte ta med än 25 år så att hela ba­nan mel­lan Stockholm och Malmö/Göteborg är klar senast 2045.
Nu ska rege­ringen bjuda in allians­par­tierna och V till sam­tal om hur det här ska gå till och fi­nan­sieras. Det är väl­kom­met, efter­som ett så här stort och mång­å­rigt pro­jekt be­höver bred ma­jo­ri­tet för att sä­kert kun­na ge­nom­föras även vid re­ger­ings­skif­ten.
Cen­ter­par­ti­et har stått bak­om snabb­tågen hela tiden, och här­om­da­gen klar­gjorde KD att par­tiet ock­så vill se spåren byggda. Men M och L har ti­digare över­gett det ge­men­samma alliansvallöftet om nya stam­ba­nor. Duon som med namnet Sve­ri­ge­för­hand­lingen har ar­betat fram upp­gö­rel­ser om sta­tioner, bo­stads­byg­gan­de, med­fi­nan­si­er­ing och tids­plan med be­rörda kom­muner och re­gi­oner, till­sattes ur­sprung­li­gen av Alliansregeringen.
Nu måste M och L stå för sitt val­löf­te och inte backa. Att bygga ut järn­vägen är nöd­vän­digt, efter­som den på större delen av söd­ra stam­ba­nan är över­be­lastad och efter­som flygresandet be­höver minska. Snabb­tågen blir till nytta för hela landet efter­som de skapar ut­rym­me för mer re­gio­nal tra­fik och sä­krare gods­trans­porter i hela landet. Där­för bör rege­ringen och Alliansen snabbt enas om tids­plan och fi­nan­sie­ring utan­för bud­geten, så spåren kan börja byggas snarast.