Mis­siler och luft­värn lyste upp den sy­ris­ka natten. Foto: TT

Vapen ingen lös­ning

Ti­digt på lör­dags­mor­gonen at­tac­kerade USA, Stor­bri­tan­ni­en och Frank­ri­ke Sy­ri­en. Drygt hund­ra mis­siler från flyg­plan och far­tyg riktades mot miss­tänkta la­ger för ke­miska va­pen och en pro­duk­tions­an­lägg­ning. Ska­dorna är okända och ett få­tal per­soner upp­g­es skadade men inga döda.
De ver­bala pro­testerna från Sy­ri­en, Ryss­land och Iran har varit hårda men inga andra mot­åt­gärder har vid­tagits. An­fallet var ock­så nog­grant ut­tänkt med am­bi­tionen att und­vika att rysk per­son­al i Sy­ri­en skulle drabbas. Ge­nom ett re­so­lu­tions­för­slag i FN:s sä­ker­hets­råd för­sökte Ryss­land få världs­or­ga­ni­sa­tionen att för­döma an­fallet, men för­sla­get var så en­si­digt att Ryss­land fick stöd från bara Kina och Bo­liv­ia.
Det år dock ingen tve­kan om att an­fallet var ett brott mot de folk­rätts­liga re­glerna. Det var ock­så den sy­ris­ka at­tacken med ke­miska va­pen, som dock inte ännu är fullt ut be­visad. FN har flera gånger miss­lyc­kats med att enas om en res­o­lu­tion om en obe­ro­en­de un­der­sök­ning, och senast har Ryss­land un­der­känt OPCW:s ana­lys av vil­ket ämne det handlade om.
De tre länderna som ge­nom­förde ak­tionen mot Sy­ri­en har fått stöd av både Nato och EU. Från Sverige har det kommit mer för­sik­tiga re­ak­tioner, där ut­ri­kes­mi­nis­ter Mar­got Wallström sagt att ”Sverige har för­stå­el­se för den ilska som väcks av de fa­sans­fulla dåd som har be­gåtts i Sy­ri­en” utan att ställa sig bak­om at­tacken, vil­ket fram­står som klokt.
För pres­i­dent Trump var det en nöd­vän­dig­het att gå till an­fall, ef­ter hans hårda kri­tik mot Obama som av­stod från ett an­fall ef­ter att Sy­ri­en skrivit un­der kem­va­pen­kon­ven­tionen och lämnat ifrån sig sina ke­miska va­pen.
Nå­gon lös­ning på Sy­ri­en­kriget är dock inte bomb­in­satsen – el­ler va­pen över hu­vud taget. Ef­ter Ryss­lands in­trä­de på Assads sida har han åter­tagit större delen av ter­ri­to­ri­et, till priset av en halv mil­jon döda och halva be­folk­ningen på flykt. Ef­ter sju år borde va­pnen sluta tala och för­hand­lingar in­ledas på all­var.