Tur­ki­et, världens största fäng­el­se för jour­na­lister

Si­tua­tionen för mänsk­liga rät­tig­heter har för­sämrats dras­tiskt i Tur­ki­et se­dan kupp­för­söket 2016. Det re­do­visar män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tionen Civil Rights De­fend­er i en ny rap­port. Or­ga­ni­sa­tionens pris som årets män­ni­sko­rätts­för­sva­ra­re har gått till den ny­li­gen fri­släppte jour­na­listen Murat Çelikkan.
Tur­ki­et är det land i världen där flest jour­na­lister sitter i fäng­el­se på grund av sin jour­na­li­stik.
Över 150 jour­na­lister sitter fängslade och pres­i­dent Erdogan har sett till att staten el­ler in­tres­sen lo­jala mot honom tagit över kon­trollen av 90 pro­cent av me­di­erna i landet.
Men långt ifrån bara jour­na­lister har drabbats av Erdogans för­föl­jel­se av olik­tän­kan­de med kupp­för­söket som ur­säkt. Mer än tu­sen or­ga­ni­sa­tioner har tvingats stänga sina verk­sam­heter, med kupp­för­söket som odokumenterat ar­gu­ment.
Erdogans för­föl­jel­se har särskilt riktats mot kur­dis­ka in­tres­sen och me­di­er. Nu har den sis­ta kurdiskspråkiga pap­pers­tid­ningen, Azadiya Welat, tystats.
Den tur­kis­ka po­lisen be­slag­tog för någ­ra dagar se­dan den pro­kur­diska dags­tid­ningen Özgürlükçü Demokrasi och dess tryc­ke­ri Gün Matbaacilik i Istan­bul.
Nu har dess­utom det tur­kis­ka par­la­mentet be­slutat att den tur­kis­ka ra­dio- och tv- myn­dig­heten (RTÜK) ska granska även webb­sänd­ningarna i Tur­ki­et.
Fri press är en chi­mär i Tur­ki­et och jour­na­li­stik är far­ligt att be­driva. Sverige och EU borde pro­te­stera tyd­ligare of­fent­ligt.
Yng­ve Sunesson