Re­for­mera för att öka bo­stads­byg­gan­det

Det be­höver byggas minst 80 000 bo­städer om året de nä­rmaste tio åren, om be­hovet av nya bo­städer ska fyllas. I ett läge där det är bo­stads­brist i 255 av Sve­ri­ges 290 kom­muner är det all­var­ligt när bo­stads­byg­gan­det nu minskar.
För­ra året startade byg­gan­det av knappt 68 000 bo­städer en­ligt Boverket. Det fyller inte be­hovet men in­ne­bar en viss ök­ning. Men i år väntas fär­re bo­städer börja byggas. Boverket gissar på 60 000 me­dan Sve­ri­ges Bygg­in­du­strier (som nog vet bättre) räknar med bara 42 000. För nästa år tror bygg­in­du­strin på ännu fär­re nya bo­städer.
Det är all­var­ligt och pekar på att bo­stads­bristen kommer att be­stå och kan­ske för­värras. Bo­stads­mi­nis­ter Peter Eriksson (MP) har inte lyc­kats få igång byg­gan­det lång­sik­tigt. De bygg­sub­ven­tioner som rege­ringen in­fört har knappast på­ver­kat byg­gan­det, en­ligt bygg­in­du­strin, som inte ef­ter­frågar bi­drag.
Istäl­let be­hövs en re­for­merad bo­stads­po­li­tik. Mark­nads­hy­ror är det in­get par­ti som talar om fullt ut, men det be­hövs en friare hy­res­sätt­ning så att bo­städer i at­trak­tiva lä­gen kan ta ut högre hy­ror. En så­dan ut­veck­ling har re­dan på­börjats med Hy­res­gäst­fö­re­ningens goda min­ne.
Be­skatt­ningen av bo­städer måste ock­så re­for­meras. Den höj­ning av re­a­vinst­skatten som al­li­ans­re­ger­ingen ge­nom­förde för att fi­nan­siera sänk­ningen av fas­tig­hets­skatten för de dyraste bo­städerna slog fel. Det har in­ne­burit en in­lås­nings­ef­fekt, så att många bor kvar i för stora hus istäl­let för att byta till ett mer an­passat boende. Ge­nom att höja taket för fas­tig­hets­skatten kan en re­jäl sänk­ning av re­a­vinst­skatten ge­nom­föras snabbt, i av­vak­tan på en större re­form.
Dess­utom be­höver ett sys­tem med bo­stads­spa­ran­de särskilt för unga in­föras. Det finns i ex­em­pel­vis Norge och un­der­lättar för unga att köpa sin första bo­stad. Det är särskilt vik­tigt med de hårdare kon­tant­in­sats- och amor­te­rings­kraven.