Åter­in­för tjäns­te­man­na­an­svaret

1975 av­skaffades äm­bets­man­na­an­svaret för stat­liga tjäns­te­män. Ti­digare hade var­je of­fent­lig tjäns­te­man varit straff­rätts­ligt an­sva­rig för sin tjäns­te­ut­öv­ning och kun­de dömas för tjäns­te­fel. Ef­ter re­formens ge­nom­fö­ran­de är det bara mut­brott och brott mot tyst­nads­plikten samt orik­tig myn­dig­hets­ut­öv­ning som kan leda till åtal, och det sker myc­ket säl­lan.
På senare tid har flera ex­em­pel upp­märk­sammats där en­skilda tjäns­te­män låtit sina per­son­liga upp­fatt­ningar styra myn­dig­hets­ut­öv­ningen på ett sätt som hotar rätts­sä­ker­heten.
I Skåne har någ­ra djur­skydds­in­spek­törer agerat på ett sätt som gör att de helt saknar för­tro­en­de hos de lant­bru­ka­re de ska kon­trol­lera.
EU:s vat­ten­di­rek­tiv hand­läggs myc­ket olika av olika läns­sty­rel­ser. Det har av­slöjats att någ­ra an­sva­riga tjäns­te­män sam­ti­digt är ide­ellt en­ga­ge­rade i ex­em­pel­vis Älv­räd­da­rna el­ler i or­ga­ni­sa­tioner för fis­ka­re, vil­ket miss­tänks ha på­ver­kat de­ras myn­dig­hets­ut­öv­ning.
En­bart miss­tan­ken att of­fent­liga tjäns­te­mäns per­son­liga upp­fatt­ningar får på­verka in­gri­pan­de myn­dig­hets­be­slut är all­var­ligt. När det inte går att ställa en en­skild tjäns­te­man till an­svar för age­ran­det kan til­liten till myn­dig­heterna ur­holkas.
Där­för är det myc­ket bra att Kon­sti­tu­tions­ut­skottet enigt nu be­gär att ett lag­för­slag där tjäns­te­mäns straff­an­svar utökas och tjäns­te­man­na­an­svar in­förs ska tas fram. Det är en al­li­ans­mo­tion, un­der­teck­nad av bland andra Per-Ingvar Johnsson (C) och Tuve Skånberg (KD) som fått brett stöd och där­med för­hopp­nings­vis leder till re­sul­tat.
En be­ställ­ning att rege­ringen gör en ut­red­ning om hur en så­dan lag­stift­ning ska ut­formas fö­re­slås nu av ut­skottet och lär leda till riks­dags­be­slut inom kort.
De som är of­fent­liga tjäns­te­män har många gånger stor makt i sin tillämp­ning av olika lagar och be­stäm­mel­ser. Det är vik­tigt att de kan ställas till an­svar om de miss­bru­kar det för­tro­en­det.