Sara Danius be­rät­tar att hon lämnar Akademien. Foto: TT

Kan kungen lösa krisen?

Krisen i Svenska Akademien växer. I tors­dags kväll fick Sara Danius be­sked från ma­jo­ri­teten i Akademien att hon inte hade för­tro­en­de som stän­dig sek­re­te­ra­re. Hon tog kon­se­kvenserna och av­gick både som sek­re­te­ra­re och från stol 7. Sam­ti­digt kom be­sked om att Ka­ta­ri­na Frostenson inte kommer att del­ta i Akademiens ar­be­te.
Det verkar som om Fros­tens­son, som är maka till den för sex­över­grepp an­klagade ”kul­tur­pro­filen” har över­talats till att kasta in hand­duken. Som vill­kor har hon ställt att Danius skulle bort från sek­re­te­rar­upp­draget. Det kan vara en hämnd för Sara Danius’ tyd­liga ut­ta­lan­den om ”kul­tur­pro­filen” ef­ter DN:s av­slö­jan­de.
Ef­ter de båda kvin­nornas av­gångar åter­står bara elva le­da­möter i Akademien och yt­ter­li­ga­re åt­min­sto­ne ett av­hopp kan komma. Sara Strids­berg, som stöttat Danius, har sagt att hon fun­derar på det. Efter­som det krävs minst tolv le­da­möter för att välja in nya le­da­möter håller allt­så Akademien på att upp­lösa sig själv.
Gustav III var en­väl­dig kund när han in­rättade den. Han skrev stad­garna för att den skulle kun­na verka helt obe­ro­en­de och i evig­het.
Där­för är det svårt att i dagens sam­häl­le göra för­änd­ringar uti­från. Rege­ringen har över­tagit alla be­sluts­funk­tioner från den en­väl­dige kungen men kan knappast be­sluta om änd­ringar i Akademiens stadgar.
Kungen är Akademiens högste be­skyd­da­re och ska god­känna nya le­da­möter. Karl XVI Gustaf har sagt sig be­redd att ändra stad­garna och bi­dra med vad han kan för att lösa krisen. Då passar det gans­ka bra att Hässleholmsfödde Odd Zschiedrich som i många år varit kans­li­chef på Akademien nu är ce­re­mo­ni­mäs­ta­re vid hovet. Han kan få en nyc­kel­roll som råd­gi­va­re åt kungen.
En när­mast to­tal för­ny­el­se krävs om Akademien ska kun­na åter­upp­rätta sitt an­se­en­de. Även någ­ra av de kvar­va­ran­de elva måste bort. Nog blir det en grann­la­ga upp­gift för kungen att god­känna och tvinga fram ut­trä­den och se­dan god­känna många nya le­da­möter. Men nå­gon an­nan lös­ning är svårt att se.