The­re­sa May be­sökte Ste­fan Löfven i tis­dags. Foto: TT

Fort­sätt sam­ar­beta nära

The­re­sa May be­sökte Ste­fan Löfven här­om­da­gen. Stats­mi­nis­ter­mö­tet var främst till för att dis­ku­tera hur Stor­bri­tan­ni­ens EU-ut­trä­de ska landa i ett nytt av­tal.
Sverige och Stor­bri­tan­ni­en har sam­ar­betat nära ända se­dan de båda länderna var kär­nan i Efta, de väst­eu­ro­pe­iska länder som inte var med i EG/EU. För svensk del blir det svårare att nå bra be­slut i EU när Stor­bri­tan­ni­en lämnar.
Men vik­tigare är kan­ske att Sverige har så om­fat­tan­de eko­no­miska kon­takter med Stor­bri­tan­ni­en. Där­för är det ett starkt svenskt in­tres­se att sam­ar­be­tet mel­lan Stor­bri­tan­ni­en och EU kan fort­sätta så smi­digt som möj­ligt även ef­ter brexit.
Den am­bi­tionen för­svåras av att pre­mi­är­mi­nis­ter The­re­sa May inte kun­nat tala om för EU vad Stor­bri­tan­ni­en egent­li­gen strävar ef­ter. Hon är pressad från två håll i sitt par­ti, från de hårda brexitförespråkarna som helst inte vill ha nå­got av­tal med EU alls och brexitmotståndarna som gär­na ser att Stor­bri­tan­ni­en blir kvar i EU. Där­för har hon inte vågat sätta ned foten och tala om vare sig för sina väl­ja­re el­ler för EU:s för­hand­la­re vil­ken väg hon vill gå – bara vad hon inte vill.
Det gick att enas om hu­vud­prin­ciperna för ut­trä­det (utom Nordirlandgränsen) och om en över­gångs­pe­ri­od ef­ter det.
Nu måste May tala om vad hon och Stor­bri­tan­ni­en vill ef­ter brexit. Det bästa för så­väl Stor­bri­tan­ni­en som EU skulle vara en EES-lös­ning (som Norge) el­ler åt­min­sto­ne att Stor­bri­tan­ni­en stannar i den inre mark­naden. Då får inte Lon­dons fi­nans­sek­tor någ­ra pro­blem och han­deln kan fort­sätta som ti­digare. Men för May är pro­blemet att det ock­så in­ne­bär att den ge­men­samma arbetsmarknaden blir kvar, nå­got som för många brexitförespråkare var hu­vud­an­led­ningen att rösta för ut­trä­de.
Nästa steg är tull­uni­on, för fort­satt fri­han­del med va­ror och tjänster. May vill gär­na att fi­nans­sek­torn ock­så in­går, vil­ket kan gå att lösa. För Sverige är så nära sam­ar­be­te som möj­ligt önsk­värt men alla i EU ser det inte så.