Backar inte om avtal för skoldatorer

Laholm Att i förväg kräva att elever och föräldrar ska stå för kostnaderna om en läsplatta eller dator går sönder eller tappas bort kan vara olagligt. Skolinspektionen menar att det strider mot skollagen. I Laholms kommun håller man just nu på att ta fram nya avtal som ska reglera ansvaret mellan elever, föräldrar och kommunen.

Regelverket kring ersättning för trasiga eller borttappade skoldatorer eller läsplattor har väckt diskussioner på flera håll. Nyligen avgjorde Skolinspektionen ett ärende på friskolan Vittra i Sollentuna, där föräldrar fick skriva på ett avtal om att betala en självrisk på 500 eller 1 000 kronor om läsplattan eller datorn går sönder. Skolinspektionen menar att det strider mot lagen om att skolan ska vara avgiftsfri.

I Laholms kommun pågår just nu ett arbete med att ta fram avtal som ska användas när kommunens skolor lånar ut datorer eller läsplattor till elever. De nya riktlinjerna innebär att kommunen kan kräva ersättning från elevens vårdnadshavare när datorer gått sönder om eleven handlat med uppsåt, grov oaktsamhet eller bara oaktsamt.
”Ersättning ska begäras med 3 000 kronor för uppsåt, 2 000 kronor för grov oaktsamhet och 1 000 kronor för oaktsamhet.”, står det i beslutet som LT tidigare har skrivit om.

Kommunen tänker inte backa när det gäller avtalen, trots Skolinspektionens beslut i Solletunafallet.
– Det strider mot skollagen om kommunen rent generellt tar ut en avgift om en dator eller läsplatta går sönder. Men om det sker av oaktsamhet, alltså att eleven själv orsakar skadan, exempelvis genom att kasta den i marken då är det inte skollagen som reglerar det, utan skadeståndsrättsliga regler. Det är samma sak om en elev krossar en ruta, säger Sophia Sävås, utredare på utbildningsförvaltningen i Laholms kommun.

Orsaken till de nya riktlinjerna är att skolornas rektorer önskat ett nytt regelverk för att få en samsyn. Men det blir upp till rektorerna att själva bedöma vad som är oaktsamhet eller en ren olycka. Om inte eleven själv orsakat skadan behöver vårdnadshavaren inte betala. Något som kommer att avgöras från fall till fall.
– Det är en del i uppfostran också. Skolan är ingen skyddad miljö, säger Sophia Sävås, som menar att ansvaret på eleverna ökar med ålder och att det är rimligt att kräva att eleverna ska vara rädda om datorerna.

I Sollentunafallet ville skolan kräva en självrisk från vårdnadshavare oavsett varför datorn gått sönder. Om eleven hade slarvat bort eller av oaktsamhet förstört datorn skulle föräldrarna stå för hela kostnaden. Men enligt Skolinspektionen får inte en skola i förväg avtala att föräldrarna ska betala för en skadad dator eller läsplatta. Däremot har en kommun möjlighet att kräva ersättning om eleven handlat av oaktsamhet. Det blir då en civilrättslig fråga, som kan vara svår att avgöra.

”Elever och vårdnadshavare kan visserligen bli ersättningsskyldiga vid en skada på eller förlust av en lärplatta. Det blir då en civilrättslig fråga som inte regleras i skollagen och som får bedömas i varje enskilt fall”, skriver Skolinspektionen i ett pressmeddelande efter utredningen.
Skolinspektionen har fått in flera liknande anmälningar om ersättningsskyldighet för läsplattor och datorer. I skollagen står det att elever i grundskolan utan kostnad ska ha tillgång till de lärverktyg de behöver för sin utbildning.
”Vi har kommit fram till att skolan i ett avtal inte kan kräva kostnader som är kopplade till skolans läromedel på det sätt som skett i det aktuella ärendet. Inte om skolan lagt upp utbildningen så att eleven behöver använda dessa för att ta del av utbildningen”, skriver Skolinspektionen.