Barn får inte gifta sig – men gär­na vara sam­bo

Barn un­der 18 år kan vara gifta utom­lands när de kommer till Sverige. Frå­gan har blivit ex­tra ak­tu­ell när i nå­got fall en flyk­ting­fa­milj med en un­der­årig hus­tru ska pla­ceras. Är det då själv­klart att det gifta barnet ska pla­ceras på ett an­nat boende än maken? Det ska prövas i var­je en­skilt fall, har så­väl stat­liga myn­dig­heter som de flesta kom­muner, senast Häss­le­holms kom­mun där frå­gan varit ak­tu­ell bara en gång, kommit fram till.
Det har orsakat hätska kom­men­tarer, fram­för allt i so­ci­ala me­di­er. Det har till och med fram­fö­rts an­kla­gel­ser mot de be­sluts­fat­tan­de po­li­ti­kerna för att vara pe­do­filer.
En kom­mun kan inte över­pröva ett äk­ten­skap, Det är nå­got som måste han­teras på stat­lig nivå, och med gällande lag blir inte ett äk­ten­skap som in­gåtts utom­lands ogil­tigt i Sverige, även om bruden (el­ler brud­gummen) är un­der 18 år.
Om nå­gon av makarna är un­der 15 år råder strikt för­bud mot sex­u­ellt um­gänge. Den lag­stift­ningen gäller oav­sett om barnet har in­gått äk­ten­skap. där­för är det själv­klart att en så ung hus­tru måste pla­ceras på ett boende för barn – inte till­sam­mans med maken.
Även när ål­ders­skill­naden mel­lan makarna är stor – ex­em­pel­vis om en ung flicka är gift med en 40-årig man – bör flic­kan, som kan­ske har egna barn, pla­ceras på ett boende för barn,
Men andra fall är inte så själv­klara. Det är i Sverige inte ovan­ligt att en 17-årig flicka bor ihop med sin någ­ra år äld­re pojk­vän. Det tyc­ker ingen är kons­tigt.
I andra länder är sam­bo­skap lika otänk­bart som det var i Sverige på 1950-talet. Där­för kan två ung­domar i Sy­ri­en myc­ket väl ha gift sig i unga år, in­nan de flydde från kriget. I det fallet vore det märk­ligt att skilja på de båda bara för att de gift sig. Vill de bo ihop i Sverige är det in­get som hindrar dem att göra det utan att vara gifta. Det bör det inte hel­ler göra om de är gifta.
Där­för borde alla, även de mest in­vand­rings­fi­ent­liga, inse att en pröv­ning från fall till fall är det enda rätta.

×