Väns­ter­le­da­ren Jonas Sjö­stedt öppnar kon­gressen. Foto: TT

Sjö­stedt vill ta S-röster

Vänsterpartiet be­hövs när S tappat gnis­tan, var Jonas Sjö­stedts hu­vud­bud­skap när han höll öpp­nings­an­fö­ran­de för V:s kon­gress på fre­dagen. Han be­klagade att Ste­fan Löfven vill kalla Socialdemokraterna ett mit­ten­par­ti och att S öppnat för att be­gränsa strejk­rätten.
Det var tyd­ligt i det gans­ka korta talet att det är miss­nöjda väns­ter­sos­sar som är hu­vud­målet för Vänsterpartiet i det val som var ex­akt sju må­nader bor­ta när kon­gressen öppnades. Sjö­stedt vill göra som Gud­run Schyman gjorde i slutet av 1980-talet med så stor fram­gång.
Då hade Gö­ran Persson i rege­ringens kris­sane­ring dragit ned på den of­fent­liga sek­torn på ett sätt som upp­rört många på väns­ter­kanten.
Nu tog Jonas Sjö­stedt upp de ”orättvisa pen­sionerna”, att Sverige ”en gång var ett av världens jäm­likaste länder – men nå­got har hänt”, och de pla­nerade be­gräns­ningarna i strejk­rätten.
I sina ex­em­pel ägnade sig Sjö­stedt åt ohäm­mad po­pu­lism, pre­cis som Schyman gjorde på 1990-talet. När han vill sän­ka riks­dags­le­da­möternas in­komster för att öka pen­sionerna bort­ser han från att det är olika stor­heter. Om de 349 le­da­möternas löner ar­vo­de med 20 000 kro­nor per månad skulle det ändå inte ge en pen­sio­när mer än 3-4 kro­nor i pen­sions­höj­ning per månad.
Att de eko­no­miska skill­naderna i Sverige ökat de senaste 40 åren är rik­tigt, men det har de gjort i alla in­du­stri­länder, så Sverige är fort­fa­ran­de ett av de mest jäm­lika länderna. Det vet sä­kert Jonas Sjö­stedt mend et låtsas han inte om.
Värt att notera är det förnyade löf­tet om sex tim­mars ar­bets­dag, som även V hållit tyst om länge. Men hur det ska fi­nan­sieras an­dades Sjö­stedt inte ett ord om.
No­ter­bart är ock­så att vare sig fe­mi­nismen el­ler mil­jö- och kli­mat­po­li­tiken, som varit två pro­fil­frå­gor för V un­der flera år, fick ett enda ord av Sjö­stedt i kon­gress­talet. Det är allt­så bara från S väl­ja­rna ska lockas me­dan MP får fri­kort från Sjö­stedt.

×