Mar­got Wall­ströms FN-kam­panj har fått kri­tik. Foto: TT

UD måste följa lagen

Ut­ri­kes­de­par­te­mentet har låtit bli att dia­ri­e­fö­ra och re­gi­strera en stor mängd hand­lingar som be­rör Sve­ri­ges kam­panj för att komma med i FN:s sä­ker­hets­råd. Kam­panjen lyc­kades men trots det dröjde det över ett år, tills Dagens Nyheter ef­ter­frågade hand­lingarna, in­nan de re­gi­strerades.
Det handlar en­ligt DN om mer än 900 si­dor hand­lingar med in­for­ma­ti­on om ar­be­tet med sä­ker­hets­råds­kam­panjen som hem­lig­hållits så länge. Det har skett trots att UD re­dan ti­digare fått kri­tik från både Kon­sti­tu­tions­ut­skottet och Ju­sti­tie­om­buds­mannen för brister i dia­ri­e­för­ingen och allt­för fli­tig hem­lig­stämp­ling.
Ef­ter Dagens Nyheters ar­ti­klar i går om bristerna har ut­ri­kes­mi­nis­ter Mar­got Wallström (S) be­slutat till­sätta en ar­bets­grupp för att ut­ar­beta åt­gärds­för­slag för att ut­ri­kes­för­valt­ningen ska kun­na han­tera hand­lingar kor­rekt i fort­sätt­ningen.
Det är för­vånande att hon inte tog sitt an­svar för han­ter­ingen re­dan ef­ter JO:s kri­tik ti­digare i år utan pressades till att agera av DN:s nya av­slö­jan­den om brister i han­ter­ingen av hand­lingar.
Han­ter­ingen är des­to mer upp­se­en­de­väc­kan­de efter­som kam­panjen för att få en plats i sä­ker­hets­rådet be­drevs un­der te­mat ”mer öp­pen­het”. UD:s prin­ciper för att re­gi­strera och lämna ut hand­lingar är mot­satsen.
Där­för måste ut­ri­kes­mi­nis­tern inte bara ta fram åt­gärder för att han­tera hand­lingar kor­rekt utan ock­så im­ple­men­tera en helt an­nan syn i UD än den slutenhets- kultur som up­pen­bar­li­gen gäller.
Att många ­hand­lingar inom ut­ri­kes­för­valt­ningen måste vara hem­lig­stämplade av hän­syn till re­la­tionerna med andra länder är inte för­vånande. Men ock­så hem­liga hand­lingar ska re­gi­streras, och hem­lig­stäm­peln ska kun­na as­so­cieras i var­je en­skilt fall.
Även inom UD måste öp­pen­het vara grund­re­geln. Där­för måste Wallström själv ta led­ningen i ar­be­tet för att för­ändra slutenhetskulturen och vända den till ”Mer öp­pen­het – som både mål och me­del”.

×