Regnér ska ha be­röm för snabb age­ran­de

Tvåårsomprövningarna av LSS-in­satser ska fry­sas, tills en ny lag­stiftning är på plats. Det be­slutet kun-gjorde re­ger­ingen i går ef­ter För­säk­rings­kas­sans skrivelse om att en dom i Högsta för­valt­nings­dom­stolen skul­le in­ne­bära ny prax­is.
För ett par vec­kor se­dan slog För­säk­rings­kas­san larm om att den här domen skul­le leda till att mån­ga som i dag har as­si­stans en­ligt LSS skul­le ris­kera att få kraf­tigt ned­sku­rna tider, efter­som vän­te­tider och be­red­skap inte skul­le om­fattas av ersättningsreglerna med kas­sans tol­kning av domen.
En do­ma­re vid Högsta för­valt­nings­dom­stolen kri­ti­serade För­säk­rings­kas­sans tol­kning, e efter­som domen hand­lade om res­tider, inte vän­te­tider och be­red­skap. Men FK an­såg sig inte kun­na göra nå­gon an­nan tolkning.
Där­för för­tjänar so­ci­al­mi­nis­ter Åsa Regnér be­röm för be­slutet att lag­stifta om en fry­sning av två­års-om­pröv­ningar för de per­soner som har stat­liga as­si­stans­er­sätt­ning. Det kan lindra den oro som alla känner som har den­na om­prövning nära fö­re­stående. En lag­änd­ring som klar­gör att även vän­te­tider och be­red­skap liksom ti­digare måste om­fattas av LSS måste kom­ma snabbt, men lag­änd­ringar tar sin tid. Där­för är mo­ra­to­ri­et med om­pröv­ningar en nöd­vän­dig­het.
Det är inte bara den här domen som för­an­lett För­säk­rings­kas­san att skär­pa sin syn på vil­ka in­satser som be­rät­tigar till as­si­stans­er­sätt­ning. Åsa Regnér har fått be­fo­gad kri­tik för di­rek­tiv till För­säk­rings­kas­san om att minska statens kost­nader för LSS, vil­ket drabbat mån­ga svårt han­di­kappade.
Där­för be­hövs en mer ge­nom­gri­pan­de ge­nom­gång av lagen, så att in­ten­tionerna bak­om lagen upprätthålls, att funk­tions­hind­rade ska kun­na leva ett så nor­malt liv som möj­ligt med hjälp av as­si­stenter.
Samhällsekonomiskt är det inte nå­gon stor kost­nad, även om det verkar så i stats­bud­geten. Men fram­för­allt är det en prin­cip­frå­ga om allas lika rät­tig­heter.