Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen. Foto: TT

För­slag i brist på po­li­tik

Fi­nans­in­spek­tio­nen vill skär­pa det amor­te­rings­krav som in­fö­rdes för­ra året. Om re­ger­ingen säger ja ska de som lånar myc­ket och har höga lån i för­hållande till sin in­komst tvingas amor­tera mera.
I prak­tiken kommer det här att gälla näs­tan bara fas­tig­hets­af­färer i Stock­holm och i viss mån i Gö­te­borg och bara för kö­pa­re med höga in­komster. För an­dra grupper sätter re­dan bankernas kre­dit­re­gler stopp för allt­för hög be­lå­nings­grad. För fas­tig­heter utan­för stor­städerna är säl­lan priserna så höga att de kommer att be­rö­ras.
För­slaget syftar till att bromsa ök­ningen av skuld­kvoten, allt­så lånens stor­lek i för­hållande till in­komsterna. Med för hög an­del skulder ris­keras en bo­stads­krasch när låg­kon­junk­turen kommer.
Den här si­tua­tionen är inte unik för Sve­ri­ge utan gäller mån­ga länder i Eu­ro­pa (och USA). Från både EU och OECD har skuldkvotstak re­kom­men­derats. Amor­te­rings­krav är en nå­got mjukare åt­gärd, som ändå kan väntas dämpa pris­ut­veck­lingen och där­med kan­ske dri­va på ut­vecklingen mot en krasch.
Det senare tror inte Fi­nans­in­spek­tio­nens chef Erik The­dé­en på. Även om bo­stads­prisernas ök­ning stannat av och kan­ske minskat nå­got i Stock­holm de senaste må­naderna ska amor­te­rings­kravet inte få så stor ef­fekt. Re­ger­ingen väntas ock­så säga ja till för­slaget, även om det finns kri­tik.
Sam­ti­digt fö­re­slås den här åt­gärden till stor del där­för att re­ger­ingen inte fört en bo­stads­po­li­tik som gynnar byg­gan­det till­räck­ligt el­ler be­gränsar pris­ut­veck­lingen. Den höga re­a­vinst­be­skattningen borde ändras, och an­tin­gen rän­te­av­dragen be­gränsas el­ler fas­tig­hets­skatten för de dyra bo­städerna höjas. När den sän­ktes i slu­tet av 2000-ta­let var det den största skat­te­sänk­ningen för de väl­bär­gade fas­tig­hets­ä­ga­rna som nå­gon­sin ge­nom­fö­rts.
I brist på en bo­stads­po­li­tik är amor­te­rings­kravet en lag­om mjuk åt­gärd för att minska riskerna för en krasch. Men ef­ter va­let måste par­tierna brett samla sig till en fun­gerande bo­stads­po­li­tik.