Mikael Kahlin och Martin Lönnstam hoppades på namnunderskrifter och medlemmar till Medborgerlig samling. Foto: Henrik Knobe

De har kickat igång valrörelsen till 2018

La­holm Med­bor­ger­lig sam­ling säger sig vilja röra om i den po­li­tiska makten i La­holm. Nu vill de locka med­lemmar till sig – och gi­vet­vis bli ett par­ti.
Där­för bjöd de in till ett möte och sluggade hårt mot den sittande makten.

– Det är myc­ket som är bra i La­holms kom­mun, så jag vill göra det tyd­ligt att vi inte är nå­got miss­nö­jes­par­ti som bara står och gnäller här, säger Mi­ka­el Kah­lin som re­pre­sen­terade Med­bor­ger­lig sam­ling på in­for­ma­tions­mö­tet på tors­dagen.
Med det till trots så var miss­nö­jet från kvällens ta­la­re både tyd­liga och många till an­talet.
Av­hop­pade mo­de­raterna Mi­ka­el Kah­lin och Karl-Fred­rik Klin­ker till­sam­mans med forna cen­ter­par­tisten Martin Lönn­stam, rik­tade skarp kri­tik mot det po­li­tiska sty­ret i La­holm och kom­mun­led­nings­kon­toret i stads­huset.

Det talades om vän­skaps­kor­rup­tion och tyst­nads­kul­tur och slö­se­ri med skat­te­me­del fram­för ett 40-tal åskå­da­re som kommit för att lyssna.
Som­li­ga av des­sa rik­tade själva kri­tik mot sam­ma in­stanser.
Kri­tik mot de kom­mu­nala utköpen, sär­skilt det senaste som in­vol­verade för­re när­ings­livs­sek­re­te­ra­ren Fred­rik Swärdh, mö­ttes med ap­plåder.
Med ett brett po­li­tiskt an­slag som såg till hela kom­munen och som inte nöd­vän­digt­vis ville bli fler i kom­munen kom­bi­nerat med en re­jäl bred­sida mot öv­riga po­li­ti­ker i kom­munen ville trion fånga in­tres­set hos de som kommit till träffen.

Målet med mö­tet var att locka nya med­lemmar och att få fler namn­un­der­skrifter.
Det­ta då Med­bor­ger­lig sam­ling ännu inte är ett re­gi­strerat par­ti. För det krävs det 1 500 röster i hela ri­ket.
– Det saknas 340 namn till att bli ett par­ti i Sve­ri­ge, för­kla­rade Martin Lönn­stam som dock intygade att bara i La­holm har de fått in drygt hund­ra namn­un­der­skrifter.
Ett namn som lockats till par­tiet var snart av­hop­pade mo­de­raten Mar­ga­re­ta Svensson, er­sät­ta­re i so­ci­al­nämnden.
– Jag håller med Kah­lin och Klin­ker, vi kan inte ha det så här läng­re! för­kla­rade hon från sin plats i pu­bliken.

Vad som krävs me­nar Kah­lin, Klin­ker och Lönn­stam med en lite nick till Laholmspartisten Ber­til Johansson, är en tyd­lig op­po­si­tion till den sty­rande fem­klö­vern.
På fråga från pu­bliken hur de var be­redda att sty­ra, skulle det bli ak­tu­ellt, intygades att det skulle sam­talas brett med par­tierna i full­mäk­tige.
– Vi ute­sluter inga sam­tal, vi har den grund­prin­cipen; vi stänger inga dörrar, svarade Mi­ka­el Kah­lin.
Och trots att det sak­nades ett fär­digt po­li­tiskt pro­gram, stod det på en po­wer­point: Nu börjar val­rö­rel­sen.

×