Barnen de­lades in i olika kör­grupper, en­ligt sam­ma mo­dell som i tv-pro­grammet kör­sla­get. Nå­gon täv­ling var det dock inte tal om, utan bara ren mu­sik­gläd­je. Foto: Lina mill­berg
Barnen delades in i olika körgrupper, enligt samma modell som i tv-programmet körslaget. Någon tävling var det dock inte tal om, utan bara ren musikglädje. Foto: Lina millberg

Fullt håll­igång när lil­la ”kör­sla­get” sjöng

La­holm Det var dans och håll­igång uppå Glänninge-sko­lans skol­gård när 110 barn sjöng kör­sång till­sam­mans på tors­dags­kvällen.

– Att sjunga i kör är ett bra sätt att in­tro­du­cera mu­sik på. Man kan en­ga­gera jät­te­mån­ga och det är här­ligt att göra nå­got till­sam­mans, säger Char­lot­te Ek Wirack, körens di­ri­gent från Dra­ma­lo­gen.
Glänningeskolans skol­gård hade kvällen till ära fått en scen och för­stär­ka­re hade satts upp för att allt skulle bli ”som på rik­tigt”. Att pu­bliken dess­utom be­stod av näs­tan dub­belt så många män­ni­skor som de 110 barnen spädde ock­så på käns­lan av en rik­tig kon­sert.
– Vi sjunger myc­ket på sko­lan och har flera lä­ra­re som är duk­tiga på mu­sik och barnen gillar det ock­så, säger Lena Wenn­ström, lä­ra­re på sko­lan.
Kör­idén kom till ef­ter det att sko­lan sökt pengar för att göra ett ska­pan­de-skola-pro­jekt. Tankarna gick di­rekt till kul­tur­pro­filen Peter Bengtsson, som jobbar på Dra­ma­lo­gen i Halm­stad.
De har även ti­digare jobbat med olika kul­tur­pro­jekt på sko­lor.
– Det blev ka­non­bra och en sån gläd­je, sade Peter Bengtsson ef­ter kon­serten.

×