Mil­jö- och bygg­nads­nämn­den vill upp­rät­ta en de­talj­plan för hela kvar­te­ret Hum­lan. Från Träd­gårds­ga­tan hela vä­gen bort till Östertullsgatan. En pro­cess som vän­tas att ta cir­ka 18 må­na­der. Fle­ra fas­tig­hets­ä­ga­re lär bli in­vol­ve­ra­de.  

Hum­lan näs­ta bo­stads­om­rå­de?

Gunnohus får tum­men upp av kommunen som fö­re­slår nya de­talj­pla­ner
Om sor­ter­ing kan skö­tas i hem­met istäl­let för på en åter­vin­nings­sta­tion som kräver transport med bil ökar mäng­den åter­vin­ning.  

Nu ska vi sor­te­ra i sop­tun­nan

Ser­vice­nämn­den an­tog nytt in­sam­lings­sy­stem
Roland Gottfridsson, här sittandes vid pianot i Osbecksgymnasiets aula, tar hand om dirigentpinnen som ordförande i kommunfullmäktige de kommande fyra åren. Thomas Jönsson (M) utsågs till förste vice ordförande och Siv Påhlsson (S) blir andre vice ordförande.  

Gottfridsson tar över klubban i fullmäktige

Thomas Jönsson och Siv Påhlsson ackompanjerar.
Socialnämnden vill att fler orter än centralorten ska ha festarrangemang.  

Billigare sprittillstånd betyder mindre fylla

Socialnämnden hoppas fler ska söka sprittillstånd i kommunen.
Läs våra bilagor