Valsegrare: Sp-ledaren Trygve Slagsvold Vedum. Foto: TT

Sen­ter­par­ti­et vann

Det nors­ka stor­tings­va­let hade en stor för­lo­ra­re – Ar­bei­der­par­ti­ets le­da­re Jonas Gahr Støre. För stats­mi­nis­ter Erna Solberg (Høy­re) lik­som för det an­dra re­ger­ings­par­tiet Fremskrittsspartiet in­ne­bar va­let en li­ten till­ba­ka­gång men chans att fort­sätta vid makten.
Re­ger­ingens båda stöd­par­tier backade ock­så och låg un­der nattens röst­räk­ning far­ligt nära fyra­pro­cent­spärren. Om Kristelig Folkeparti och det grönliberala Venst­re fort­sätter stö­tta den ”blåblå” re­ger­ingen är just nu oklart, så Solberg kan inte ropa hej än.
Det fanns två val­seg­ra­re – Sosialistisk Venst­re­par­ti och, med all­ra störst fram­gång, Sen­ter­par­ti­et, som ökade till näs­tan dub­bla stor­leken och gjorde sitt bästa val se­dan 1993. Då var ”neidrottningen” i folk­om­röst­nings­kam­panjen mot EU Anne Enger Lahn­stein omått­ligt po­pu­lär par­ti­le­da­re. Nu be­rodde val­se­gern mer på en tyd­lig po­li­tisk pro­fi­lering mot cent­ra­li­sering av makt och när­ings­liv i Norge.
Efter­som Ar­bei­der­par­ti­et backade så myc­ket och gjorde sitt näst sämsta val un­der ef­ter­krigs­ti­den blir det av allt att döma inte nå­got re­ger­ings­skif­te. Det är en be­svi­kel­se för Sp, som satsat hårt på det röd­gröna sam­ar­be­tet med en po­li­tik som gynnar hela Norge.
Val­re­sul­tatet var ock­så en be­svi­kel­se för alla som mot­sätter sig Frem­skritts­par­ti­ets in­flytande i norsk po­li­tik.
Frp kan inte lik­ställas med SD i Sve­ri­ge, men mi­gra­tions­mi­nis­ter Syl­vi Listhaugs be­sök och ut­spel i Sve­ri­ge i val­rö­rel­sen vi­sar att in­vandrings­mot­stånd är en pro­fil­frå­ga även för Frp. Att det­ta po­pu­list­par­ti lyc­kades be­gränsa sina väl­jar­för­luster ef­ter fyra år i re­ger­ing är för­vånande och lite im­po­nerande.
Miljøpartiet De Grønne verkade i opinionsmätningarna kom­ma över fyra­pro­cent­spärren men klarade inte det i va­let. Det gör att det tvär­stopp för ol­je­ut­vin­ningen de krävde inte blir ak­tu­ellt. Men de flesta par­tier vill föra en mer för­sik­tig ol­je­po­li­tik av mil­jö­skäl.
Så trots Ap:s ras och Sp:s fram­gång blir po­li­tiken nog gans­ka oför­änd­rad ef­ter det spän­nan­de stor­tings­va­let.

×