Riks­dagens öpp­nan­de de­mo­kra­tins helg­dag

Riks­dags­ord­ningen kan i år fira 400 år, på­minde tal­mannen Urban Ah­lin om när riks­dagen öpp­nades i går. Då lad­es formerna för de­mo­kra­tin fast.
När kungen for­mellt öpp­nade årets riks­mö­te upp­manade han le­da­möterna att känna till­för­sikt in­för fram­tiden. Det finns det all an­led­ning till, påpekade han med all rätt.
Han rik­tade ock­så en upp­ma­ning att vara re­spekt­full i det of­fent­liga sam­talet, även när me­ningarna är de­lade. Inte bara riks­dagens le­da­möter be­höver ta fas­ta på stats­chefens ord i det fal­let.
Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven tog inte upp kungens av­slutande ord, att po­li­ti­kerna bör hjälpa alla som bor i Sve­ri­ge att för­verk­liga sina drömmar, Men kan­ske tyc­ker han att den re­ger­ings­för­klar­ing han lä­ste upp bi­drar till att nå det målet.
Han startade in­ter­na­tio­nellt, med hän­visning till Sve­ri­ges plats i FN:s sä­ker­hets­råd, men äg­nade en stor del­ av sitt an­fö­rande åt ”hårda frå­gor”. Inom kort startar den största mi­li­tär­öv­ningen i Sve­ri­ge på två de­cen­ni­er, och den all­männa värn­plikten åter­in­fö­rs nu, vil­ket han sade sig vara stolt över.
Den enda ny­heten var yt­ter­ligare pengar till åkla­ga­re, tull och Säpo, till den stora sat­sning på po­lisen som ti­digare har avi­serats. Hårdare straff an­mäldes ock­så.
Den ton­vikten på po­li­tiken lär Ste­fan Löfven och Socialdemokraterna fort­sätta läg­ga fram till va­let. Om det verk­li­gen ger mån­ga röster är oklart. Kri­mi­nal­po­li­tik är knap­past hem­ma­plan för S, och risken för Löfven är att fo­ku­seringen på des­sa om­rå­den sna­ra­re gynnar mot­stån­da­rna, främst SD men ock­så M.
Visst talade han ock­så om mil­jö­po­li­tik och lands­bygd, barn och äl­dre. Fak­tiskt nämnde han EU i ett par me­ningar och ock­så det nor­diska sam­ar­be­tet.
Att re­ger­ingen läg­ger en väl sockrad val­bud­get har länge varit klart. Om det räc­ker för att stärka S i va­let är dock högst osä­kert. I går gav både tal­mannen och kungen bätt­re ar­gu­ment för de­mo­kra­tins vär­den.

×