LP kräver att beslut om dagvatten rivs upp

Laholm Dåligt beslutsunderlag och brist på kommunikation med berörda fastighetsägare.
Laholmspartisten Bertil Johansson kräver att fullmäktige river upp beslutet från i våras gällande dagvattenutbyggnaden i Mellbystrand.

Ett drygt dussintal irriterade fastighetsägare i Västra Mellby motsatte sig tidigare i år att betala för den utökade dagvattenutbyggnaden.
Anledningen är att Laholmsbuktens VA vill utöka verksamhetsområdena för dagvatten med ytterligare 14 fastigheter vid Fiskarevägen, Saltsjövägen och Furustigen och låta fastighetsägarna bära kostnaden.
Ärendet debatterades flitigt och högljutt på kommunfullmäktigemötet i maj och politikerna var långtifrån eniga. Under det stormiga mötet begärde Socialdemokraterna en kortare ajournering.

Politikerna snackade ihop sig inom och över partigränsen och därefter fattades beslut om att godkänna dagvattenutbyggnaden, efter att kommunstyrelsens ordförande Elisabet Babic (M) i sista stund kommit med ett tilläggsyrkande där hon föreslog att fullmäktige skulle ge kommunstyrelsen i uppdrag att föra en dialog med fastighetsägarna och LBVA.
Sex partier (SPI, V, SD, LP, KD och MED) röstade för återremiss, men deras 13 röster var en för lite för att göra skillnad.
Under sommarmånaderna verkar dagvattenfrågan inte kommit närmare en lösning. Dialogmötet som ägde rum den 28 augusti ska, enligt flera källor till LT, snarare ha polariserat parterna ytterligare.
Det har även Bertil Johansson (LP) tagit fasta på och han lämnade i måndags in en motion till fullmäktige där han vill riva upp beslutet från maj.
Laholmspartisten skriver i sin motion att ”mötet var mycket dåligt förberett och slutade farsartat”. De närvarande fastighetsägarna ska inte ha fått information de sökte och inte heller ha fått svar på sina frågor, skriver Johansson.

Laholmspartisten ifrågasätter nu hela den utredning som landade på fullmäktigepolitikernas bord i maj. Johansson resonerar att om inte fastighetsägarna, på dialogmötet, fick en fullvärdig och trovärdig presentation så var sannolikt inte underlaget för fullmäktiges beslut underbyggt och trovärdigt det heller.
Laholmspartiet kräver därför att kommunfullmäktige river upp beslutet från den 30 maj. Dessutom kräver Laholmspartiet att LBVA ska lägga fram ett nytt beslutsunderlag till fullmäktige som är förankrat hos berörda fastighetsägare.

×