Hårdare sank­tioner ska få Kim Jong Un att bac­ka

Ett en­häl­ligt sä­ker­hets­råd i FN har nu be­slutat att skär­pa sank­tionerna mot Nord­ko­rea som straff för det sjät­te kärn­va­pen­provet.
Tex­til­ex­port från Nord­ko­rea ska för­bjudas, vil­ket bör vara ett hårt slag mot landets ekonomi efter­som den är en fjär­de­del av landets to­tala ex­port. Ol­je­im­porten ska ock­så be­gränsas.
Att be­slutet var en­häl­ligt ska för­hopp­nings­vis in­ne­bära att ock­så Kina kommer att följa sä­ker­hets­rådets bin­dan­de re­so­lu­tion, vil­ket är en för­ut­sättning för att det ska få ef­fekt.
Kanske får det dik­ta­torn Kim Jong Un att bac­ka om den fort­satta kärn­va­pen­ut­vecklingen och vara be­redd att för­handla om ett prov­stopp.
In­för sä­ker­hets­råds­de­batten ut­ta­lade Kim Jong Un hot mot USA om ”den största smär­ta och det största li­dan­de som landet nå­gon­sin ge­nom­lidit”. Även ef­ter det en­häl­liga be­slutet var det mot USA som Kim rik­tade sin ils­ka och hot om ”ul­ti­mata me­del”.
Även om sank­tionerna blir känn­bara för Nord­ko­re­as ekonomi och där­med för Kims möj­lig­heter att full­följa kärn­va­pen­pro­grammet är det nöd­vän­digt att sam­ti­digt för­söka få igång sam­tal med den ko­re­anske dik­ta­torn.
Sve­ri­ge är ett av få länder som har di­plo­ma­tiska för­bin­del­ser med Nord­ko­rea. Där­för bör Sve­ri­ge kun­na spela en roll för att hjälpa till att få igång sam­tal för att minska spän­ningarna.
Kim Jong Un borde inse att det en­häl­liga be­slutet inte ger ho­nom nå­gon an­nan chans än att bac­ka. Men in­gen vet hur han tänker.
Yngve Sunesson

×