Vart vill Löfven gå med EU? Foto: TT

På­verka EU:s väg­val

I dag öp­pnas den svens­ka riks­dagen. I mor­gon håller EU-kom­mis­sionens ord­fö­ran­de Jean-Clau­de Junc­ker sitt stora tal (ef­ter ame­ri­kansk fö­re­bild kallat Sta­te of the uni­on-tal) i det ef­ter som­maren just öpp­nade EU-par­la­mentet.
Ty­värr lär EU spela en mar­gi­nell roll i Ste­fan Löfvens re­ger­ings­de­kla­ra­tion vid öpp­nan­det. An­nars hade det varit in­tres­sant att jäm­fö­ra vad han sagt med Junckers vi­sioner om EU:s fram­tid.
In­för de här båda evenemangen har EU-frå­gornas ned­tonade roll i den svens­ka po­li­tiska de­batten upp­märk­sammats i en krö­ni­ka av jour­na­listen Sig­rid Mel­chi­or i SKL:s tid­skrift Dagens sam­häl­le och av Harvardforskaren Chris­tian Ketels i Svenska Dagbladet i går. Båda ef­ter­lyser att Sve­ri­ge agerar i den på­gående de­batten om EU:s ut­veckling ef­ter Brexit.
Junc­ker har ti­digare gått ut med fem al­ter­na­tiva ut­veck­lings­möj­lig­heter och bett med­lems­länderna dis­ku­tera dem. Brexit har ock­så in­ne­burit att mån­ga fun­derar över EU:s fram­tid.
Det hand­lar inte bara om hur bud­geten ska han­teras när tio­tals mil­jarder för­svinner när britterna lämnar, efter­som Stor­bri­tan­ni­en är net­to­be­ta­la­re till EU, även om det var nå­got ut­frå­ga­rna av par­ti­le­da­rna i Europaforum Häss­le­holm rik­tade in sig på.
Den nye franske pre­si­denten Emmanuel Macron vill stärka sam­ar­be­tet inom EU, sär­skilt mel­lan eu­ro­länderna. Han har fått med sig An­ge­la Merkel på sin lin­je, verkar det. Men mån­ga länder är rädda för ”EU i oli­ka has­tig­heter”.
Sve­ri­ge har hit­tills varit tyst i den här de­batten. Oin­tres­set visade sig när tre av fem par­ti­le­da­re vid Europaforum läm­nade åter­bud med kort var­sel.
De som kom, An­nie Lööf (C) och Jonas Sjö­stedt (V), var gans­ka över­ens om att EU:s upp­gifter bör be­gränsas och ren­odlas till vad som blir ef­fek­tivare på Eu­ro­pa­ni­vå. Den lin­jen borde Löfven kun­na dri­va inom EU. Men först måste han be­stämma vad han och re­ger­ingen vill.

×