Låt Gö­te­borgs ju­dar slippa na­zister 30/9

Den na­zis­tiska kamp­or­ga­ni­sa­tionen Nor­diska mot­stånds­rö­rel­sen, NMR, har fått po­lisens till­stånd att de­mon­strera utan­för bok­mäs­san den 30 sep­tem­ber. Till­ståndet gäller utan­för Svenska Mässan och en marsch­väg som slu­tar på Gus­tav Adolfs torg. På vägen pas­serar na­zisterna nära den ju­diska sy­na­go­gan. Där­för har den ju­diska för­samlingen över­klagat de­mon­stra­tions­till­ståndet.
Det är lätt att för­stå den ju­diska för­samlingens oro. Den 30 sep­tem­ber är det Jom Kippur, för­so­nings­dagen, en av de största ju­diska hög­tiderna. Då väntas ex­tra mån­ga ju­dar samlas i sy­na­go­gan för att fira hög­tiden.
Sam­ti­digt är det väl känt se­dan näs­tan hund­ra år att na­zister ser ju­dar som sina största fi­en­der. Att na­zister får tåga för­bi en sy­na­go­ga där en stor hög­tid firas sam­ti­digt är upp­se­en­de­väc­kan­de och en to­tal fel­be­dömning av po­lis­myn­dig­heten.
De­mon­stra­tions­till­stånd får inte nekas hur som helst. Men po­lisen ska ta hän­syn till om det be­döms möj­ligt att upp­rätt­hålla or­dning och sä­ker­het i sam­band med de­mon­stra­tionen. Det är pro­vo­cerande att hävda att ju­darnas be­hov av or­dning och sä­ker­het kan ga­ran­teras om na­zister tillåts de­mon­strera nära sy­na­go­gan. Ju­diska guds­tjänst­fi­ran­de ska inte be­höva löpa gat­lopp för­bi en na­zis­tisk de­mon­stra­tion.
Där­för måste Po­lisen om­pröva de­mon­stra­tions­till­ståndet. En an­nan marsch­väg måste anvisas.

×