Diskriminering när elev inte fick stöd

Laholm Laholms kommun får kritik av Diskrimineringsombudsmannen, DO, för sitt agerande i ett fall med en elev som inte fick tillräckligt med stöd i skolan.

Skolinspektionen har tidigare kritiserat kommunen i samma ärende.
Det konstaterades då att eleven, som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inte fick tillräckligt med stöd för att klara av undervisningen.
DO menar också att eleven har missgynnats.
Eleven som känt sig misslyckad har inte velat gå till skolan. Hen har heller inte fått någon hjälp och därför inte gjort något på lektionerna. Under perioder har föräldrarna fått vara med barnet i skolan eftersom det annars inte fungerat.
Till sist anmäldes kommunens hantering av fallet till Skolinspektionen och DO.
Kommunen skriver i sitt svar till DO att det under höstterminen 2015 var väldigt oroligt i den klass som eleven gick i. Under vårterminen 2016 lugnade det dock ner sig i klassen och det gjordes ett åtgärdsprogram, som skulle hjälpa eleven.
Men enligt Skolinspektionens uppfyllde inte kommunen skollagstiftningens krav.
DO har tittat på skolinspektionens utredning och menar att eleven har diskriminerats eftersom att denne inte haft samma möjlighet, som sina klasskompisar utan funktionsnedsättning, att nå målen.
I samma beslut skriver DO att eleven inte diskriminerats på grund av kön. Diskrimineringsombudsmannen kommer att följa upp kommunens arbete med tillgänglighet.

×