Mu­tor inom po­lisen borde vara otänk­bart

Dagens Nyheter har av­slöjat att po­liser i sam­band med upp­handlingen av till­verkning av nya pass har agerat på ett sätt som kan ha varit brotts­ligt. Det kan ha handlat om att två po­liser tagit emot mu­tor.
Den här hi­sto­rien är be­tyd­ligt all­var­ligare än de ut­red­ningar om jakt­re­sor och te­a­ter­bil­jetter som åkla­ga­re ti­digare äg­nat sig åt. Po­lisen har själv po­lis­an­mält af­fären, och det åter­står att se vad ut­redningen kommer fram till. Men om det är vad det verkar, att två po­liser låtit sig bjudas på inte bara en­kla luncher utan både mid­dagar och dyra re­sor in­för upp­handlingen, och dess­utom pengar fö­rts över di­rekt till en av po­liserna, är det all­var­ligt.
Po­lisen är den myn­dig­het som har till upp­gift att upp­rätt­hålla lagen. Om nå­gon på po­lisen bryter mot lagen är det där­för ex­tra all­var­ligt.
Men om en mut­kul­tur skul­le breda ut sig inom den stat­liga för­valtningen är det ock­så oer­hört all­var­ligt. Sve­ri­ge an­s­es i in­ter­na­tio­nella jäm­fö­rel­ser höra till de mi­nst kor­rum­perade länderna i världen. Det är vik­tigt att upp­rätt­hålla den stäl­lningen. Där­för måste den här typen av age­ran­de un­der­sökas nog­grant och opar­tiskt, och brott mot re­glerna beivras kraft­fullt.
Både den som del­ar ut mu­torna (be­stickning) och den som tar emot mu­torna måste straffas.
Flera skan­daler på senare tid vi­sar att mån­ga be­höver ut­bildning om vad som gäller för stat­lig an­ställning.

×