Att sluta med kon­tan­ter drabbar kunder. Foto: Yng­ve Su­nes­son

Spar­ban­ken sviker

Spar­ban­ken Skå­ne har be­slutat att sluta ge kunderna ser­vi­ce med kon­tan­ter på sina kon­tor runt om i Skå­ne. Nå­gra kon­tor har re­dan upp­hört med den­na ser­vi­ce, i höst ska alla sluta.
Det här in­ne­bär att Spar­ban­ken Skå­ne blir ett un­dan­tag bland de fri­stå­en­de spar­bankerna, som hit­tills satt kundernas intresse främst och be­hållit kon­tant­han­ter­ingen på sina kon­tor.
Men Spar­ban­ken Skå­ne är ju se­dan sam­man­slag­ningen av flera fri­stå­en­de spar­banker inte läng­re en ”rik­tig”spar­bank. Då bil­dades ett ak­tie­bo­lag med spar­banks­stif­tel­serna som äga­re men med Swed­bank som en gans­ka stor (22 pro­cent) minoritetsägare. San­no­likt är det Swed­banks krav på av­kastning på sitt satsade ka­pi­tal som gör att Spar­ban­ken Skå­ne följer trenden bland de stora börs­no­terade bankerna och struntar i kundernas be­hov av kon­tant­han­ter­ing.
Bankledningen för fram ­rånet mot kon­toret i Kris­tian­stad i bör­jan av som­maren som ett av flera mo­tiv (öv­riga skäl av­slöjas inte) för att sluta med kon­tant­han­ter­ingen.
Visst måste bank­led­ningarna tänka på sin per­so­nal som kan drabbas av rån. Men bankerna har för­bättrat sina sä­ker­hets­ar­ran­ge­mang mot bank­rån så myc­ket att de nu­me­ra är myc­ket säll­synta. Ge­nom att sluta med kon­tan­terna på bank­kon­toren lastas istäl­let rån­risken över på bu­tiker och ben­sin­sta­tioner som fort­farande tar emot kon­tan­ter och som dess­utom allt of­tare gör bankernas jobb och be­ta­lar ut kon­tan­ter från bank­korten i sam­band med be­ta­lningen av köp.
Det är inte att ta sam­hälls­an­svar, att den in­sti­tu­tion som är bäst rustad att möta ett rån­för­sök vätrar över riskerna på helt oskyd­dad per­so­nal i bu­tiker. Det är inte hel­ler att ta sam­hälls­an­svar att vägra ta emot kon­tan­ter från fö­re­ningar och bu­tiker som han­terar rik­tiga pengar.
Om inte spar­banks­stif­tel­serna som hu­vud­ä­ga­re till Spar­ban­ken Skå­ne kan se till att be­slutet rät­tas till, finns in­gen an­led­ning för kunderna att vara banken tro­gen.

×