Nya jobb kan er­sätta de gam­la

In­du­stri­ro­botar har se­dan länge blivit en na­tur­lig del av pro­duk­tionen. Mån­ga tun­ga och ris­ka­bla in­du­stri­jobb har för­svunnit ge­nom att er­sättas av ro­botar, som inte be­höver nå­gra kaf­fe­raster.
Inom jour­na­li­stiken dis­ku­teras hur ro­botar kan skriva no­tiser om ru­tin­ar­tade hän­del­ser utan att det mär­ks att det är en ro­bot istäl­let för en jour­na­list som for­mu­lerat sig.
Det har till och med gjorts ex­pe­ri­ment med att låta avan­cerade ro­botar skriva mu­sik, som även ex­perter har svårt att skilja från den mu­sik som Mo­zart skrev en gång.

Kommer ro­botarna och di­gi­ta­li­seringen att hota jobben? Den far­hå­gan är van­lig och ska inte av­färdas. Om­ställningen, när ro­botar tar över viss ar­bets­upp­gifter – det finns spe­ku­la­tioner om att 40 pro­cent el­ler mer av dagens jobb kan för­svinna – in­ne­bär själv­fal­let att mån­ga en­skilda per­soner drabbas, när de­ras jobb för­svinner.
Men i det stora hela finns möj­lig­heter att de gam­la jobben er­sätts av nya. Hit­tills har ut­vecklingen visat att det är så. Ibland ökar ock­så yr­ken som teo­re­tiskt skul­le minska ge­nom au­to­ma­ti­sering, där­för att nya be­hov upp­kommer. Med ökad ka­pa­ci­tet tack vare ro­bo­ti­seringen kan han­deln öka sitt sor­ti­ment el­ler ge bätt­re ser­vi­ce, vil­ket kan skapa nya jobb.

Sve­ri­ge är ett gott ex­em­pel på det. Se­dan 2006 har mån­ga jobb ra­tio­na­li­serats bort inom både in­du­strin och han­deln. Ändå har sys­sel­sättningen ökat starkt.
Det är inte låg­lö­ne­jobb som tagit över. Lö­ne­kost­nads­an­delen har inte minskat och ojäm­lik­heten i ar­bets­in­komster har inte ökat den här pe­ri­oden, pekar na­tio­nal­e­ko­nomen Ste­fan Föls­ter på i bo­ken Ro­bot­re­vo­lu­tionen, som är myc­ket op­ti­mis­tisk om möj­lig­heterna.
Hela EU:s sys­sel­sättning har fak­tiskt ökat un­der den här pe­ri­oden, trots den djupa eko­no­miska krisen ef­ter 2008. Länder med hög sys­sel­sättning har au­to­ma­ti­serat mer än ge­nom­snittet men fört en po­li­tik som un­der­lättat att skapa nya jobb. Där­för har sys­sel­sättningen kun­nat hållas på en fort­satt hög nivå.
Där­emot har USA:s sys­sel­sättning inte varit lika stark, vil­ket kan för­klara den po­li­tiska po­pu­lismens fram­gångar.
Det finns fors­ka­re som stu­derat sam­bandet mel­lan au­to­ma­ti­sering och po­pu­lism och kon­sta­terat att män­ni­skor som miss­gynnats på ar­bets­mark­naden av au­to­ma­ti­sering är mer be­nä­gna att rösta på po­pu­lis­tiska al­ter­na­tiv. Män­ni­skor som för­lorar ett me­del­in­komst­yrke och har svårt att hitta ett nytt jobb el­ler hamnar i ett låg­lö­ne­jobb blir av na­tur­liga skäl miss­nöjda. Det kan del­vis för­klara Do­nald Trumps fram­gång i pre­si­dent­valet.

Det hopp­in­gi­van­de är allt­så att det med rätt po­li­tik går att skapa nya jobb när de gam­la för­svinner. Sam­ti­digt måste na­tur­ligt­vis de in­di­vider som drabbas av ra­tio­na­li­ser­ingar hållas så ska­des­lösa som möj­ligt.
Det ökar kraven på om­ställnings­hjälp, livs­långa ut­bild­nings­möj­lig­heter och ett fun­gerande eko­no­miskt skydds­nät.
Men vik­tigast är att en po­li­tik förs som un­der­lättar för nya jobb, ge­nom att be­skattningen på ar­be­te minskas och ge­nom att re­gler och by­rå­kra­ti hålls nere.
Då kommer gam­la, bort­ra­tio­na­li­serade jobb att er­sättas med nya, pre­cis som det all­tid fun­gerat.

×