Alla äl­dre är inte olämp­liga bil­fö­ra­re

De senaste dagarna har två all­var­liga bil­olyc­kor orsakats av äl­dre bil­fö­ra­re, över 80 år. Det har gjort att dis­kus­sionen åter­upp­stått om att äld­res lämp­lig­het som bil­fö­ra­re borde kon­trol­leras, för att und­vika att sjuk­dom gör dem far­liga i tra­fiken.
Båda de ak­tu­ella fall­en är tra­giska. En 80-årig man kö­rde på nå­gra barn på en lands­väg. Om­stän­dig­heterna är inte helt klar­lagda, men han blev bländad och såg inte barnen som le­kte på vägen. Åt­min­sto­ne ett barn är all­var­ligt skadat.
Här­om­da­gen tryc­kte en 84 årig kvin­na på fel pe­dal och backade in i en grupp män­ni­skor. En äl­dre kvin­na dödades.
Trans­port­sty­rel­sen har nu väc­kt frå­gan om att ställa hög­re krav på äl­dre bil­fö­ra­re.
I dag ska lä­ka­re an­mäla om de an­ser att kör­för­må­gan för­sämrats all­var­ligt på grund av sjuk­dom. Det görs säl­lan. Det är inte så för­vånande att lä­ka­re inte vill ris­kera sin för­tro­en­de­fulla re­la­tion med pa­ti­enten ge­nom att an­mäla till en myn­dig­het att pa­ti­enten inte bör köra bil. Men det är fak­tiskt lä­ka­rens skyl­dig­het.
Frå­gan om re­gel­bun­dna häl­so­kon­troller av alla över en viss ål­der har tagits upp ti­digare. Ett så­dant sy­stem finns i an­dra länder.
Sam­ti­digt är det vik­tigt att be­tona att alla äl­dre inte är far­liga i tra­fiken. För mån­ga in­ne­bär bilen fri­het att del­ta i ett ak­tivt sam­hälls­liv. Det är värt myc­ket.
Så skärp gär­na re­glerna för lä­ka­re skyl­dig­het att an­mäla. Då kan förändringar i hälsan snabbt upptäckas. Men värna äld­res rätt att köra bil så länge de kan.
Yng­ve Su­nes­son

×