Svenskt kött har många för­delar. Foto: TT

Köp inte det bil­ligaste

Svenskt kött är ef­ter­frågat. Ef­ter en lång följd av år där det svenska köttet tappat mark­nads­an­delar till Dan­mark, Tysk­land och Polen har trenden vänt. Nu är det ofta brist på svenskt kött i bu­tikerna, ef­ter att kon­su­menterna blivit med­ve­tna om de kva­li­tets­fak­torer som ofta gör svenskt kött bätt­re.
Det borde ock­så gälla i den of­fent­liga upp­handlingen och på re­stau­rangerna. Där är det be­tyd­ligt säm­re med med­ve­ten­heten om vil­ka pri­ori­te­ringar som kan göras.
Det är fram­för­allt på två om­rå­den som svenskt kött skiljer ut sig jäm­fö­rt med de flesta länder. Det gäller djur­skyddet, där de svenska re­glerna är hårdare än i näs­tan alla an­dra länder, och det gäller an­ti­bio­ti­ka­an­vändningen. Sve­ri­ge an­vänder an­ti­bio­ti­ka en­dast vid sjuk­doms­till­stånd, me­dan många an­dra länder ger an­ti­bio­ti­ka i fö­re­byggande och tillväxthöjande syf­te, ofta ge­nom in­blandning i fo­der.
Det visar sig ock­så i den to­tala an­ti­bio­ti­ka­an­vändningen. Sve­ri­ge har den lägsta an­vändningen i EU. Dan­mark an­vänder fyra gånger så myc­ket, Tysk­land och Polen näs­tan 15 gånger så myc­ket me­dan Spa­ni­en och Ita­li­en an­vänder 40 gånger så myc­ket an­ti­bio­ti­ka i kött­pro­duk­tionen som Sve­ri­ge. Det hotar att öka re­si­stensen hos bak­te­rier.
Trots det­ta, och trots att kom­muner och lands­ting säger sig vilja prio­ri­tera så­väl djur­skydds­fak­torer som låg an­ti­bio­ti­ka­an­vändning före pris i sin upp­handling är bara 40 pro­cent av köttet svenskt. Kom­munerna upp­handlar kött för tio mil­jarder kro­nor var­je år, en­ligt bransch­or­ga­ni­sa­tionen Svenskt Kött, och ett nytt EU-di­rek­tiv gör det lättare att ställa krav på till ex­em­pel an­ti­bio­ti­ka­an­vändning bara ef­ter ve­te­ri­när­or­di­na­tion.
I re­stau­rangerna är det ofta svårt att hitta sä­kra upp­gifter om ur­sprungs­land. Men till och med ”svenska” Ikea an­vänder ir­ländskt och tyskt kött. Thai­ländsk kyck­ling är van­ligare än svensk i re­stau­rangerna, trots de brister i både djur­skydd och vill­kor för de an­ställda.
Så nog borde fler tänka ef­ter var­ifrån köttet kommer.

×