Moderat SD-av­hopp käft­smäll för AKB

Den mo­de­rate riks­dags­mannen Pat­rik Res­low från Mal­mö hoppar av sitt par­ti och har istäl­let sökt med­lem­skap i SD. Det kun­de en tri­um­ferande Jim­mie Åkesson be­rätta på en press­kon­fe­rens i går.
Res­low är, trots att han av­gick som ord­fö­ran­de för M i Mal­mö så sent som för ett par må­nader se­dan och var tvåa på riks­dags­lis­tan, in­gen kän­dis. Få utan­för de mest ak­tiva mo­de­raterna kände till honom. Med ett brit­tiskt be­grepp är han en ty­pisk ”backbencher”.
Det gör inte ne­san för Anna Kin­berg Batra myc­ket min­dre. Att en M-le­da­mot hoppar av med mo­ti­veringen att han vill se mer kon­kreta po­li­tiska re­sul­tat och i pro­test mot decem­ber­över­ens­kom­mel­sen som i prak­tiken har full­följts trots att den for­mellt är upp­sagd, in­ne­bär ännu en mot­gång för hen­ne.
Där­emot lär Res­low knappast få större sak­frå­ge­in­flytande ge­nom att gå med i SD:s riks­dags­grupp. SD har ju hit­tills inte kun­nat på verka alls, mer än ge­nom att rösta på nå­gon an­nans för­slag.
Det verk­liga skälet var det han ock­så nämnde, att han ville mar­kera mot ”den ha­ve­rerade mi­gra­tions­po­li­tiken”. Den åsikten är ju enda skälet att gå med i SD.
Res­low bryter sitt kon­trakt med väl­ja­rna ge­nom att sitta kvar i riks­dagen för ett an­nat par­ti än det väl­ja­rna röstade på. Han stjäl ett man­dat. Ar­gu­mentet att många mo­de­rater nu säger sig sym­pa­ti­sera med SD är inte re­le­vant. Det får visa sig i näs­ta val. Han borde av­gå nu.

×